Update 9 oktober 2023

Asfaltverharding

Voor de zomervakantie is de asfaltdeklaag aangebracht. Bij de kwaliteitscontrole is gebleken dat het aangebrachte asfalt op zowel de Damweg (zuidzijde kruising) als Benedeneind Zuidzijde niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Op deze locaties wordt de asfaltdeklaag dan ook verwijderd en opnieuw aangebracht. Een direct gevolg hiervan is dat de rode coating nog niet aangebracht kan worden op deze wegvakken.

Zowel het aanbrengen van een asfaltdeklaag als het aanbrengen van een coating zijn erg gevoelig voor weersinvloeden. Daarom worden deze werkzaamheden in het voorjaar van 2024 uitgevoerd. Wanneer de uitvoeringsdata bekend zijn, communiceren wij deze met u.

BouwApp

Omdat de aannemer zijn werkzaamheden voorlopig heeft afgerond, wordt de bouwApp momenteel niet meer bijgehouden. Bij de werkzaamheden in het voorjaar wordt de BouwApp weer ingezet.

Openbare verlichting

Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt, zijn de nieuwe lichtmasten op en rond de kruising nog niet geplaatst. Wij zijn ons ervan bewust dat de openbare verlichting een belangrijk onderdeel is van de veiligheid op de kruising. Er is binnen ons projectteam dan ook veel contact met de verschillende (contract)partijen om de openbare verlichting zo snel mogelijk te plaatsen. Wij verwachten op korte termijn de masten te kunnen plaatsen.

Groen

In de periode oktober-november wordt een aantal bermen ingezaaid met een inheems bloemrijk mengsel. Enkele vakken worden ingeplant met vaste planten en bloembollen en op verschillende plaatsen worden bomen geplant.

Inrichting Burgerservicepunt

De tijdelijke trafo ter hoogte van Damweg 220A wordt nog verplaatst naar het trafohuisje door Stedin. We hopen dat dit voor het einde van het jaar is gerealiseerd. Daarna wordt de stoep afgemaakt en komen er drie parkeerplaatsen. Ook wordt het  burgerservicepunt op die plaats ingericht. Tot die tijd blijft het burgerservicepunt op de huidige plaats ter hoogte van Benedeneind NZ 470.

Update 15 augustus 2023: Faseringtekening aanbrengen coating

Update 20 maart 2023

De actuele stand van zaken rondom de werkzaamheden reconstructie kruising Polsbroekerdam kunt u vinden in de Bouwapp. Ter informatie vindt u de gefaseerde planning onderaan deze projectpagina.

QR-code voor downloaden Bouwapp

Update 7 december 2022

 Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting van de brief.

Update 13 september 2022

Start werkzaamheden

Op woensdag 14 september a.s. start EVS Infrabouw uit Lekkerkerk met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de nutsbedrijven op de Noordzijdseweg tussen huisnummer 231 en 237.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit:

 • Het verwijderen van de oude asfaltverharding;
 • Het verwijderen van de oude funderingslaag;
 • Het aanbrengen van een tijdelijke puinbaan.

Planning en fasering

Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 16 september 16:00 uur. Daarna gaan de werkzaamheden voor de nutsbedrijven van start. U wordt hierover nader geïnformeerd door Van Vulpen uit Gorinchem.

Bereikbaarheid perceel of woning

Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden zijn de woningen tussen huisnummer 231 en 237 tussen 7:00 uur en 17:00 uur niet bereikbaar met gemotoriseerde voertuigen. Wij verzoeken om gemotoriseerde voertuigen deze dagen elders te parkeren. Wij vertrouwen op uw begrip voor deze tijdelijke situatie.

Uitvoering kabels en leidingen

De werkzaamheden rondom de reconstructie bieden de mogelijkheid voor andere partijen om hun werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren. Daarom vervangen en verleggen de nutsbedrijven een deel van hun ondergrondse netwerk vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente Lopik. Deze werkzaamheden zijn maandag 12 september jl. van start gegaan. U wordt hierover geïnformeerd door de nutsbedrijven.

Uitvoering reconstructie

De reconstructie van de kruising en aansluitende wegen in Polsbroekerdam is door de gemeente uitbesteed aan E.V.S. Infrabouw uit Lekkerkerk. De aannemer gaat van start nadat de werkzaamheden van de nutsbedrijven grotendeels zijn afgerond. De werkzaamheden zullen naar verwachting tot juli 2023 duren.

Proefopstelling snelheidsremmende maatregelen

Er staat alweer enige tijd een proefopstelling met snelheidsremmende maatregelen. Tussentijds is deze opstelling al een keer gewijzigd en inmiddels zijn er nog een aantal verbeterpunten geconstateerd die in de uitvoering worden meegenomen.

Bermen en erfgrenzen

Vooruitlopend op de werkzaamheden, zijn alle afwijkende erfgrenzen en oneigenlijk grondgebruik (particuliere inrichtingen op gemeentegrond) geïnventariseerd. Hierbij zijn mogelijke knelpunten voor zowel de geplande werkzaamheden als voor de toekomst inzichtelijk gemaakt.

Voorbeelden van oneigenlijk grondgebruik:

 • Aangebrachte (half)verharding;
 • Obstakels die niet zijn aangebracht door de gemeente;
 • Hagen en/of beplanting;
 • Steigers.

Eigenaren van percelen waar één of meer van de bovenstaande zaken zijn geconstateerd, zijn door middel van een brief op de hoogte gebracht of worden in de komende weken nog aangeschreven. Met de eigenaren van deze percelen gaat de gemeente het gesprek aan om de geconstateerde zaken op te lossen.

Ook is geconstateerd dat op sommige plaatsen beplanting en/of hagen over de erfgrens zijn gegroeid waardoor de uitvoering van de werkzaamheden wordt belemmerd of niet mogelijk is. We doen nogmaals het verzoek om overhangend groen terug te snoeien tot de bestaande erfgrens en oneigenlijk grondgebruik op te heffen/te beëindigen vóór de start van de werkzaamheden.

Als bij de start van de werkzaamheden de geconstateerde afwijkingen niet zijn opgelost/verwijderd, wordt dit in opdracht van de gemeente uitgevoerd. De hieruit voortkomende kosten worden in rekening gebracht bij de betreffende eigenaar.

Herstellen bermen tot aan de erfgrenzen

De gemeente heeft gekozen om gelijktijdig met het vernieuwen van de kruising, de bermen te herstellen in de oorspronkelijke staat (grasberm). De reden hiervoor is het creëren van een eenduidig beeld en het herstellen van de lintstructuur.

Alle bermen en groenstroken gelegen langs de openbare weg worden ingericht als grasberm. Een door de bewoner/eigenaar gerealiseerde inrichting wordt niet meer toegestaan. Nog aanwezige inrichting wordt verwijderd en afgevoerd op kosten van de eigenaar.

Ter hoogte van historisch waardevolle panden mag grind tot aan de weg worden aangebracht. De voorwaarde hierbij is dat het erf ook is ingericht met grind en dat dit niet onderbroken is door een band of groenstrook. Toegangen naar agrarische percelen (landinritten) worden verhard met grasbetontegels. Bestaande verharding wordt tot aan de perceelgrens vervangen door grasbetontegels.

Hoogteverschillen aansluiting particuliere percelen

Door de reconstructie veranderen de bestaande hoogtes van de weg. Om een goede aansluiting van uw perceel met de openbare weg te creëren houden wij waar mogelijk rekening met de volgende punten:

 • Afwatering/waterhuishouding openbare weg;
 • Verhouding huidige hoogte t.o.v. gewenste hoogte;
 • Eisen derden (nutsbedrijven, HDSR etc.).

Rekening houdend met de bovenstaande punten is de kans groot dat uw inrit niet meer goed aansluit op de nieuw gerealiseerde weg. Een aantal woningen liggen dermate laag dat een groter hoogteverschil onoverkomelijk is. In opdracht van de gemeente draagt de aannemer de zorg om uw inrit tot maximaal twee meter te herstellen waarmee we het hoogteverschil (zoveel mogelijk) overbruggen.

Busdiensten

De huidige dienstregeling wordt zoveel als mogelijk in stand gehouden. Wanneer dit vanwege de werkzaamheden tijdelijk niet mogelijk is, wordt u hierover geïnformeerd door de aannemer en/of de busmaatschappij.

Straatverlichting

De kruising wordt ingericht als dorpskern en ook de verlichting wordt hierop aangepast. Een gedeelte van de bestaande verlichting rondom de kruising wordt vervangen door masten met een klassieke uitstraling. De verlichting op de aansluitende wegen worden op een later tijdstip vervangen.

Inzameling huisvuil

Vanwege de beperkte bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden wordt het huisvuil centraal ingezameld. De exacte locatie hiervan verschilt per fase, de aannemer informeert u hierover. Huisvuil dat binnen het werkterrein wordt aangeboden, wordt niet opgehaald. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Bereikbaarheid perceel of woning

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het betreffende werkvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het kan voorkomen dat bewoners hun perceel of woning alleen kunnen bereiken via een tijdelijke omleiding. De communicatie over de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt verzorgd door de aannemer.

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn door de gemeente Lopik bij de totstandkoming van dit project betrokken geweest en hebben hun wensen kenbaar gemaakt. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Meer informatie

Als u het antwoord op uw vraag niet op deze webpagina vindt, dan kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Bjorn Molenaar, bereikbaar via e-mail bjorn.molenaar@lopik.nl en telefoonnummer 0348-55 99 47 of met onze projectleider Robin van Doorn, bereikbaar via e-mail robin.van.doorn@lopik.nl en telefoonnummer 0348-55 99 55.

Update 18 juli 2022

In juni is de proefopstelling van de snelheidsremmende maatregelen in Polsbroekerdam geplaatst. De aanleiding van deze verkeersmaatregelen is de vraag van aanwonenden om maatregelen te treffen die de snelheid terugdringen en ervoor te zorgen dat er maximaal 30 km/uur gereden wordt in Polsbroekerdam. Na een langdurig traject is het huidige ontwerp, dat eerder met u is gedeeld, tot stand gekomen. We informeren u graag nader over de voortgang en een aantal aanpassingen van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Naar aanleiding van de geplaatste tijdelijke maatregelen hebben wij van bewoners en weggebruikers verschillende op- en aanmerkingen ontvangen. Aan de hand van deze reacties hebben wij de aard en situering van de tijdelijke maatregelen geëvalueerd. Dit betekent dat er een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd. Over het ontwerp van de maatregelen (alle verkeersdeelnemers in dezelfde verkeersstroom houden) is van tevoren goed nagedacht en dit uitgangspunt verandert in de definitieve situatie niet veel. 

Veiligheid voor fietsers en wandelaars

Een veelgehoorde opmerking is dat de versmallingen en chicanes een onveilige situatie veroorzaken voor fietsers en voetgangers. In het voortraject van het ontwerp is uitgebreid onderzocht wat gedaan moet worden om een verblijfsgebied in een 30 km/uur zone veilig in te richten voor alle weggebruikers. De kruising wordt daarom ingericht als gelijkwaardige kruising, deze inrichting heeft een positief effect op de veiligheid.

Na de reconstructie/herinrichting geven de versmallingen in de totaaloplossing een heel andere beleving en uitstraling en wordt het prettiger om er doorheen te fietsen of te lopen. De hoogte van de verkeersmaatregelen is in de definitieve situatie aanzienlijk lager. Ook komen er (fiets)suggestiestroken en rode attentievlakken bij de versmallingen en chicanes om extra attentie te geven aan de inrichting van de 30 km/uur zone en de aanwezigheid van fietsers en wandelaars op de weg. Op de kruising komen voetgangersoversteekplaatsen met voetpaden en verbetert de verlichting.

Damweg (Zuid)

 • Er is geconstateerd dat de meest zuidelijke versmalling (ter hoogte van huisnummer 230) een onoverzichtelijke situatie creëert. Om die reden wordt deze versmalling naar de andere kant van de weg verplaatst.
 • De versmalling ter hoogte van huisnummer 451a wordt een aantal meter verplaatst richting Lopik ten opzichte van het ontwerp. Dit wordt de definitieve locatie.
 • De versmalling ter hoogte van huisnummer 222 wordt een aantal meter richting Lopik verplaatst omdat de afstand tussen de versmallingen onderling kort is.
 • De versmalling ter hoogte van huisnummer 453a komt hierdoor te vervallen.
 • De aanwezige drempel betreft een tijdelijke verkeersmaatregel om de regulerende werking op het verkeer te testen. Deze drempel is óp het asfalt aangebracht en heeft daardoor meer impact op de omgeving dan de definitieve drempel, die onderdeel van de weg wordt. De verwachting is dat overlast die nu wordt ervaren, vermindert.

Damweg (Noord)

 • Een aantal bewoners van de Damweg (Noord) heeft zorgen geuit over de veiligheid rondom de versmalling naast ‘het Wapen van Benschop’. Echter, deze versmalling past in het totaalpakket van maatregelen om de snelheid te verlagen en wordt dan ook op deze locatie aangebracht. In de nieuwe, definitieve situatie heeft de combinatie van maatregelen (de opstelstrook, een voetgangersoversteekplaats en de inrichting van een gelijkwaardige kruising) een positief effect op de doorstroming van het verkeer en de veiligheid van de kruising.

Benedeneind Zuidzijde

 • Om de situatie te optimaliseren wordt de chicane ter hoogte van huisnummer 427 verplaatst richting Benschop (tussen huisnummer 425 en 421). Hierdoor wordt ook de komgrens verplaatst.
 • Omdat de chicane verplaatst wordt en de afstand tussen de maatregelen hierdoor aanzienlijk toeneemt, blijft er ter hoogte van de huidige chicane een enkelzijdige versmalling (aan de waterkant). 
 • De versmalling ter hoogte van huisnummer 437 is in de huidige situatie een aantal meter verplaatst richting Benschop ten opzichte van het ontwerp. Dit wordt de definitieve locatie.

Zuidzijdseweg

 • De tijdelijke maatregelen op deze weg zijn over het algemeen goed ontvangen. De versmalling ter hoogte van huisnummer 208 komt te vervallen vanwege de korte onderlinge afstand met de chicane.

Onderaan deze pagina vindt u een tekening met de genoemde wijzigingen en meer informatie over het project. Als u het antwoord op uw vraag niet op deze webpagina vindt of als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met onze collega’s van het team Civiel. Contactpersonen voor dit project zijn de heer Robin van Doorn, projectleider en de heer Mischa Vorderman, toezichthouder. In verband met de vakantieperiode zijn zij het beste bereikbaar via het e-mailadres BOR@lopik.nl

Update 14 juni 2022

Tijdens de huidige afsluiting bij Polsbroekerdam wordt de drempel voor de tijdelijke opstelling alvast geplaatst zodat de weg niet nogmaals hoeft te worden afgesloten.

Voor het aanbrengen van de tijdelijke versmallingen tussen 16 en 24 juni jl. zijn verkeersregelaars ingezet waardoor het verkeer doorgang kan hebben met mogelijk wel een kleine vertraging.

Bewonersavond 29 april 2021: Samenvatting van ontvangen reacties

Update 2 juli 2021

Dinsdag 22 juni 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het verstrekken van een krediet voor de reconstructie van de kruising in Polsbroekerdam. We hopen eind 2021 daadwerkelijk buiten van start te gaan met voorbereidende werkzaamheden aan de kruising en begin 2022 van start te gaan met de civiele werkzaamheden. Dit is een indicatieve planning, voor uitvoering van de werkzaamheden zijn we ook afhankelijk van derden. Zodra er meer duidelijk is over de definitieve planning dan wordt de planning op de website vermeld.

Op donderdag 29 april jl. heeft de gemeente Lopik een bewonersbijeenkomst georganiseerd over de herinrichting van de kruising in Polsbroekerdam.

Met het oog op de toen geldende coronamaatregelen was er de mogelijkheid om een afspraak van 15 minuten te reserveren om het ontwerp in te zien en een reactie te geven op het ontwerp. Van deze mogelijkheid hebben ongeveer 40 huishoudens gebruikgemaakt. We zijn blij met deze grote opkomst.

Inmiddels zijn de reacties die we hebben ontvangen, bekeken en willen we u hierover kort informeren. Allereerst zijn we blij met de vele positieve reacties die we hebben ontvangen op het ontwerp. Het merendeel van de aanwezigen was positief over de uitstraling die de kern krijgt. Daarnaast hebben we enkele op- en aanmerkingen ontvangen over uiteenlopende onderwerpen.

Onderstaand een samenvatting van de reacties die we hebben ontvangen tijdens de bewonersavond.

Verzoek om drempel Damweg (zuidkant richting Lopik)

Een aantal bewoners van de Damweg richting Lopik heeft het verzoek gedaan om een drempel aan te brengen om de snelheid van het verkeer te verlagen.

Damweg tussen Het Wapen van Benschop en Noordzijdseweg 237

Meerdere bewoners hebben een reactie gegeven op de versmalling die in het ontwerp is getekend ter hoogte van Het Wapen van Benschop. De weg is in de bestaande situatie  al smal. Gevraagd is om rekening te houden met groot landbouwverkeer en met het verkeer dat ‘in treintjes’ komt aangereden uit Oudewater waardoor het verkeer kan opstoppen. Ook het verkeer richting Oudewater moet voldoende ruimte hebben om te wachten zonder daarbij op de kruising te moeten blijven staan.

Oversteekplaatsen fietsers

Beide oversteekplaatsen voor fietsers zijn ook als aandachtspunt ingebracht. Aan de zuidzijde van de Damweg kan een drempel en/of versmalling bij de oversteekplaats wellicht een veiligere situatie creëren.

Optimalisatie plaats van diverse versmallingen

Er zijn meerdere (kleine) reacties gegeven over de locaties van de geplande versmallingen. Dit heeft voornamelijk te maken met de toegankelijkheid van de opritten van of naar de woningen bij de geplande versmallingen. Ook is gevraagd om goed te kijken naar de plaats waar de bomen komen.

Abri

Het merendeel van de bewoners heeft aangegeven dat ze de abri niet belangrijk vinden en dat een eenvoudige opstapplaats voldoende is.

Overig

 • We hebben verzoeken ontvangen om meer bankjes te plaatsen.
 • Er zijn vragen gesteld over de duikers.
 • Enkele bewoners hebben zorgen geuit over de klinkers omdat deze ook trillingen en geluidsoverlast kunnen veroorzaken en mogelijk kapot worden gereden door het zware verkeer.
 • We hebben een aantal opmerkingen ontvangen over details op de tekening.
 • Vragen van persoonlijke aard, die we niet in dit verslag verwerken maar wel bij de uitwerking van het definitieve ontwerp meewegen.

Uitnodiging voor bewonersavond 29 april 2021

Update 12 april 2021

Op donderdag 29 april a.s. presenteren wij het nieuwe ontwerp voor de kruising in Polsbroekerdam. Omwonenden zijn van harte welkom voor een inloopmoment op donderdag 29 april 2021 tussen 16.00 en 20.00 uur in 'Het Wapen van Benschop',Benedeneind NZ 478 te Benschop.

Maatregelen coronavirus

We vinden het belangrijk om het nieuwe ontwerp ‘op papier’ aan omwonenden en andere belangstellenden te presenteren en eventuele vragen persoonlijk te beantwoorden en/of een nadere toelichting te geven. Wij treffen passende maatregelen in verband met het coronavirus. Daarom is het nodig om vooraf in te schrijven voor een inloopmoment van 15 minuten per inschrijving (maximaal 2 personen per adres). Dit kan door het reserveren van een tijdslot via de knop 'Maak hier uw afspraak'. Het dragen van een mondkapje en het houden van 1,5 meter afstand is verplicht en we verzoeken u om na afloop van uw inloopmoment de locatie zo spoedig mogelijk te verlaten.

Maak hier uw afspraak

Als het niet lukt om via de website in te schrijven, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via Marlene de With. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 0348 - 55 99 15.

Update 23 december 2021

De voorbereidingen van het project ‘Reconstructie kruising Polsbroekerdam’ zijn in volle gang. Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken.

Definitief Ontwerp

Er zijn in het Definitief Ontwerp enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp. Daarbij zijn de opmerkingen van de bewoners meegewogen die zijn ontvangen tijdens de inloopavond op 29 april 2021.

Damweg Zuid

Zo is op de Damweg Zuid net voorbij de komgrens een drempel toegevoegd. Door deze drempel moet het verkeer snelheid verminderen ter plaatse van de oversteek waar fietsers van het vrij liggende fietspad op de rijbaan komen. Ook is er op de Damweg Zuid een extra versmalling toegevoegd. Daardoor zijn de afstanden tussen de versmallingen onderling korter, wat ook de verkeerssnelheid verlaagt.

Damweg Noord

Naar aanleiding van de reacties van de bewoners is op de Damweg Noord ter hoogte van de bebouwde kom een passeerhaven toegevoegd. Hier kan het verkeer elkaar passeren en verbeteren we de doorstroming op de Damweg Noord. Met deze extra uitwijkhaven is er bovendien minder aanleiding om met hoge snelheid het centrum van Polsbroekerdam binnen te rijden, omdat auto’s elkaar rond de komgrens nog kunnen passeren.

Duikers

Bij het ontwerp van de duikers zijn verbeteringen meegenomen voor de doorstroming van het water. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 november 2021 het Definitief Ontwerp vastgesteld.

Verkeersmaatregelen

Voor enkele verkeersmaatregelen, zoals de voorrangssituatie op de kruising en de zebrapaden, moet een formeel verkeersbesluit worden genomen. Dit verkeersbesluit is op 9 december 2021 gepubliceerd en ligt zes weken ter inzage: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-49295.html.

Vooruitlopend op de uitvoering van het werk worden de verkeersmaatregelen uit het ontwerp getest door het plaatsen van tijdelijke verkeersmaatregelen. Dit doen we om te ervaren hoe de maatregelen in de praktijk functioneren. Dit geeft ons de ruimte om optimalisaties aan te brengen wanneer dit nodig is.

Uitvoering werkzaamheden

Het kruispunt van Polsbroekerdam is een relatief drukke verkeersroute en een belangrijke ontsluiting voor onder andere de bewoners van het lint en de kern Polsbroek. Ook zijn langs de linten veel bedrijven gevestigd die zorgen voor veel groot verkeer. Wanneer het kruispunt wordt afgesloten, veroorzaakt dit veel hinder voor de omgeving. Het project wordt daarom in fases uitgevoerd.

De twee bomen die gekapt moeten worden nabij de kruising worden voorafgaand aan de werkzaamheden gekapt om te voorkomen dat het broedseizoen een belemmering vormt. Er wordt in de planning ook rekening gehouden met het project aan de Slangeweg (KWA+) in Polsbroek van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Toelichting op het ontwerp

Het doel van het ontwerp is het realiseren van een duurzaam veilige inrichting van de bebouwde kom van Polsbroekerdam. De gedachte achter een duurzaam veilige infrastructuur is dat de weg op zo'n manier wordt ingericht dat het duidelijk is welk gedrag van de weggebruiker wordt verwacht. Het ontwerp bestaat uit een combinatie van maatregelen binnen de bebouwde komgrens. De projectgrens van de minirotonde (blauw) en die van het nieuwe ontwerp (rood) zijn weergegeven op onderstaande afbeelding.

Kruising Polsbroekerdam, projectgrens

Projectgrens ‘Reconstructie kruising Polsbroekerdam’

Bij het opstellen van het ontwerp is niet alleen gekeken naar het verkeerskundige aspect, maar ook naar de functie en uitstraling van het gebied, de leefomgeving rondom de kruising, de ruimtelijke kwaliteit en de functie van de weg. Een eerste impressie van het ontwerp is in onderstaande afbeelding weergegeven.

Kruising Polsbroekerdam, impressie ontwerp

Impressie nieuw ontwerp

Maatregelen

Concreet bestaat het ontwerp uit de volgende maatregelen:

 • Een duidelijke en herkenbare overgang op de bebouwde komgrens met een uniforme uitstraling.
 • Opvallende suggestiestroken binnen de bebouwde kom met een rode kleur.
 • Snelheidsremmende maatregelen in de vorm van een groene wegversmalling of een geaccentueerd kruisingsvlak met een rode kleur.
 • Het gebied rondom de kruising (het centrum) wordt uitgevoerd in gebakken straatstenen (klinkers) en voorzien van trottoirs. De overgang naar het centrum wordt ingeleid met een groene wegversmalling waarbij verkeer dat het centrum uitrijdt voorrang heeft.
 • De kruising wordt uitgevoerd als gelijkwaardig plateau met zebrapaden.
 • De voetgangersbrug net ten oosten van de kruising komt te vervallen.
 • Aan het zuidelijke deel van de Damweg worden enkele openbare parkeerplaatsen gerealiseerd.

(a) Overgang bebouwde kom

Op de onderstaande foto is één van de bestaande komgrenzen weergegeven. Buiten de bebording en de belijning is hier geen duidelijke overgang zichtbaar. In de praktijk wordt de komgrens daardoor regelmatig over het hoofd gezien. Het nieuwe ontwerp heeft een duidelijke en herkenbare overgang op de bebouwde komgrens, waarmee de weggebruiker wordt geattendeerd op de overgang naar een ander snelheidsregime en bijbehorend weggedrag.

Om dit mogelijk te maken, worden de exacte locaties van de komgrenzen op de Zuidzijdseweg en het Benedeneind Zuidzijde aangepast. Op de Zuidzijdseweg en het Benedeneind Zuidzijde combineren we de komgrens met een chicane van groene wegversmallingen, waarbij het verkeer dat de kern uitrijdt voorrang heeft.

Op de Damweg is hier door het smalle wegprofiel geen ruimte voor. Daar combineren we de komgrens met de oversteek van het aansluitende vrij liggende fietspad.

Kruising Polsbroekerdam

(b) Opvallende suggestiestroken

Niet alleen de overgang naar de bebouwde kom kan duidelijker worden gemarkeerd. Ook valt het op dat na het passeren van de komgrens de weginrichting niet verandert. Zowel op bovenstaande foto van Benedeneind Zuidzijde als op de onderstaande foto van de Zuidzijdseweg is dit duidelijk zichtbaar.

Daarom voorziet het ontwerp in een andere weginrichting binnen de bebouwde kom. Er worden rode suggestiestroken toegepast, waardoor de rijstrook voor autoverkeer binnen de bebouwde kom optisch wordt versmald. Er wordt geen belijning toegepast zodat de nadruk komt te liggen op verblijven in plaats van hard rijden. Het weglaten van de markering draagt ook bij aan een rustig wegbeeld.

(c) Snelheidsremmende maatregelen

In aanvulling op de rode suggestiestroken worden er binnen de bebouwde kom om de circa 50 tot 80 meter snelheidsremmende maatregelen toegepast, in de vorm van groene wegversmallingen met een rood attentievlak. De vormgeving van de versmallingen is weergegeven op onderstaande afbeelding.

Kruising Polsbroekerdam

(d) Kruising in straatbakstenen (klinkers)

Naast de inrichting van de weg, zegt het principe duurzaam veilig ook iets over het materiaalgebruik van de weg. Een weg van asfalt wordt in de basis geassocieerd met een doorgaande weg waarop een hogere snelheid is toegestaan. Een klinkerverharding heeft de uitstraling van een verblijfsgebied. Daarom wordt de directe omgeving van de kruising ingericht met een klinkerverharding. Hiermee wordt de weggebruiker erop geattendeerd dat hij in een verblijfsgebied rijdt en dat hierbij het gepaste weggedrag wordt gevraagd. De groene wegversmallingen, waarbij het verkeer dat het ‘centrum’ uitrijdt voorrang heeft, ontmoedigen het verkeer om met hoge snelheid richting de kruising te rijden. De trottoirs in het centrum versterken de uitstraling als verblijfsgebied en zorgen voor een betere bereikbaarheid voor voetgangers van onder andere de bushalte, de afvalinzamelplaats en de voorzieningen rondom de kruising.

(e) Gelijkwaardig plateau met zebrapaden

Het kruisingsvlak wordt vormgegeven als gelijkwaardige kruising in de vorm van een plateau, waarbij verkeer van rechts voorrang heeft. Het plateau wordt voorzien van zebrapaden. In het hart van de kruising komt een herkenbaar motief in de vorm van een windroos, om de pleinfunctie te benadrukken en als knipoog naar het historisch gebruik van Polsbroekerdam als pleisterplaats en ontmoetingsplek. Met deze aanpassingen willen we de uitstraling van het verblijfsgebied versterken en de automobilist aansporen snelheid te minderen. 

(f) Voetgangersbrug vervalt

In het ontwerp komt de voetgangersbrug voor Benedeneind Noordzijde 476 te vervallen. Hiermee worden voetgangers gestroomlijnd naar de kruising, die hier in de nieuwe situatie voor is ingericht. Dit is ook in lijn met het beleid om bruggen zonder substantiële functie te laten vervallen.

(g) Openbare parkeerplekken

De parkeerplaatsen langs het zuidelijke deel van de Damweg bieden parkeerruimte aan gebruikers van de afvalinzamelplaats en aan bewoners in de kern zonder eigen oprit. Door te voorzien in officiële parkeerplaatsen wordt parkeren op de rijbaan en de berm ontmoedigd.

Geen drempels

Vanwege de ervaringen in het verleden met drempels aan de Zuidzijdseweg, zijn we zeer terughoudend met het aanbrengen van drempels in de buurt van bebouwing. Met name met het oog op oude panden, die veelal niet zijn onderheid en waar de kans op schade als gevolg van trillingen groot is. Om die reden is er in het ontwerp gekozen om geen drempels toe te passen.

Inritten

In het ontwerp wordt de gehele openbare ruimte opnieuw ingericht. Daarbij worden ook enkele inritten aangepast om het ontwerp mogelijk te maken. Enkele particuliere inritten worden daarbij teruggebracht naar de gebruikelijke maat.

Aanleiding project

Aanleiding project

Zowel voor omwonenden als voor de gemeente Lopik is de verkeersveiligheid van de kruising in Polsbroekerdam een grote zorg. Het kruispunt wordt gezien als onoverzichtelijk en onveilig, vooral omdat er hard wordt gereden. Daarom heeft de gemeenteraad van Lopik op 22 november 2016 opdracht gegeven voor het ontwerpen van een duurzaam veilige inrichting van de bebouwde kom van Polsbroekerdam.

Minirotonde

Naar aanleiding van een variantenstudie in de periode begin 2017 tot medio 2018, waarbij ook enkele bewoners betrokken zijn geweest, is de voorkeur uitgesproken voor de realisatie van een minirotonde. Bij de verdere uitwerking is gebleken dat het ontwerp van de minirotonde niet past binnen de beschikbare ruimte. Daarnaast bracht het ontwerp enkele andere bezwaren met zich mee, zoals noodzakelijke grondverwervingen, technische risico’s, afbreuk aan kwaliteit van de kern Polsbroekerdam en het ontbreken van een totaaloplossing voor de gehele bebouwde kom. Daarom hebben we besloten om het ontwerp van de minirotonde los te laten en op zoek te gaan naar een andere passende oplossing.

Nieuw ontwerp

Het nieuwe ontwerp gaat uit van een herinrichting van de weg binnen de gehele bebouwde kom van de kern Polsbroekerdam. De nieuwe ontwerptekening vindt u als bijlage op deze pagina. Verderop op deze pagina beschrijven we hoe we tot dit ontwerp zijn gekomen en waarom de ontwerpkeuzes zijn gemaakt.

Budget en planning

Voor dit project moet nog budget beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad. Wij verwachten dit project rond de zomer van 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. Wanneer de gemeenteraad instemt met dit project, kunnen we naar verwachting in de tweede helft van 2021 met de werkzaamheden starten. De planning is onder andere afhankelijk van het verloop van de technische voorbereiding, afstemming met nutsbedrijven en vergunningprocedures. Voordat we met de werkzaamheden beginnen, worden omwonenden hierover nader geïnformeerd.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met onze werkvoorbereider Deborah Knuistingh Neven. Zij is bereikbaar via e-mail deborah.neven@lopik.nl en telefoonnummer 0348 - 55 99 73.