Update 18 oktober 2021

Medio oktober/november 2021 wordt begonnen met het uitwerken van het ontwerp. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in het derde kwartaal 2022 van start gaat.

Update februari 2021

Het project reconstructie Lopikerweg Oost is vanwege omstandigheden uitgesteld. De voorbereiding wordt in de loop van 2021 weer opgepakt.

Update februari 2020

Voor de werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost zijn principekeuzes gemaakt.

Aan de hand hiervan is een voorlopig schetsontwerp gemaakt en is budget aangevraagd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Inmiddels is het budget toegekend en is de gemeente gestart met de onderzoeken om het definitieve ontwerp te kunnen realiseren.

De werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost zijn gerelateerd aan het vernieuwen van de Christinabrug. De brug wordt vooruitlopend op de werkzaamheden aan de weg vernieuwd. Aansluitend worden de werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost uitgevoerd; naar verwachting is dit in het laatste kwartaal van 2020. 

November 2019

Aanleiding

In 2020 vervangt gemeente Lopik het asfalt van de rijbaan van een deel van de Lopikerweg Oost tussen de Radiolaan en de kruising met de Notenlaan ter hoogte van Lopikerweg Oost 154c. Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding. Daarnaast wordt in 2019 de Prinses Christinabrug tussen de Lopikerweg Oost en de Radiolaan vervangen. Inspectie heeft uitgewezen dat de brug in slechte staat is en moet worden vervangen. De brug is momenteel al afgesloten voor zwaar verkeer met een aslast groter dan 2 ton.

Participatie bewonersavond 9 mei 2019

Op 9 mei 2019 is er een bewonersavond gehouden in buurthuis d’Ouwe School te Lopikerkapel. Tijdens deze avond waren de bewoners in de gelegenheid om hun vragen of wensen door te geven voor de reconstructie van de Lopikerweg Oost zodat de gemeente dit mee kan nemen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden. Onderaan deze pagina vindt u een korte samenvatting van de opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. Het project heeft raakvlakken met fase 1 van het project Veilige Oost-West-Fietsverbinding, zoals met blauwe lijn op onderstaande afbeelding weergegeven. De uitvoering van deze werkzaamheden staat voor de zomer van 2019 gepland. Wij zullen beide projecten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om overlast van de werkzaamheden te beperken.

Lopikerweg oost Lopikerkapel, projectgrens

Globale projectgrens

Ontwerp

Het ontwerp voor dit project moet nog worden uitgewerkt. Wanneer er meer bekend is over het ontwerp, wordt deze pagina bijgewerkt. Daarnaast presenteren we het ontwerp tijdens een informatieavond.

Planning

De planning is als volgt:

De planning is als volgt:

Uitvoeren en onderzoekenEind 2018 en begin 2019
Ontwerp en voorbereidingmedio 2019 tot begin 2020
Uitvoering werkzaamhedenmedio tot eind 2020

De planning van het project is mede afhankelijk van de voortgang van het vervangen van de Prinses Christinabrug, tussen de Radiolaan en de Lopikerweg Oost. Zodra meer informatie over de planning bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt. Direct aanwonenden worden vooral door de aannemer geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de weg niet of niet goed bereikbaar is en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, worden aanwonenden hierover geïnformeerd.

Omleiding

Tijdens de werkzaamheden is de Lopikerweg Oost afgesloten voor doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Zodra meer informatie over de omleiding bekend is, wordt deze pagina bijgewerkt.

Contact

Paul Verweij, projectleider
T.: 0348 - 55 99 20
E.: paul.verweij@lopik.nl

Participatie bewonersavond 9 mei 2019: Samenvatting ontvangen opmerkingen

Op 9 mei jl. is er een bewonersavond geweest in buurthuis d’Ouwe School te Lopikerkapel. Tijdens deze avond waren de bewoners in de gelegenheid om hun vragen of wensen door te geven voor de reconstructie van de Lopikerweg Oost zodat de gemeente dit mee kan nemen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden.

Onderstaand een korte samenvatting van de opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Lopikerweg Oost

In het algemeen wordt gevraagd om snelheidbeperkende maatregelen en om handhaving.

Zwaar verkeer van de transportbedrijven en het sluipverkeer veroorzaken overlast, trillingen en onveilige situaties.

Als bijdrage aan een oplossing zijn verschillende ideeën aangedragen.

  • Binnen de bebouwde kom een afwijkende bestrating aanbrengen om verschil aan te geven tussen bebouwde kom en de doorgaande weg.
  • Verhogingen bij kruispunten en opritten.
  • Aan de weteringkant of aan beide zijden van de weg de berm verharden met graskeien en/of de weg smaller maken of een betonstrook aanbrengen als bij de Achtersloot.
  • De versmallingen mogen blijven maar de hobbels en verhogingen eruit halen.
  • Zebra-oversteekplaats bij de school en de Roode Leeuw.
  • Een verlengde 'anti-passeerstrook'.

Sevenhovenstraat

De huidige situatie ter hoogte van de oversteek over het fietspad naar de Lopikerweg Oost wordt door velen als onveilig ervaren. De huidige situatie geeft een onoverzichtelijke situatie als gevolg van geparkeerde bestelauto’s. Een parkeerverbod op de hoek instellen (en parkeerplaatsen daarvoor opofferen) of fietsers laten stoppen verbetert mogelijk de plaatselijke situatie. Meerdere verzoeken zijn ontvangen om de containers te verplaatsen.

Overig

Tip om de beide kruisingen van de fietspaden, Sevenhovenstraat en Radiolaan dezelfde voorrangsregels te geven en dit door te voeren op het hele traject van het fietspad.

Door bosjes langs de Lopikerweg Oost zijn fietsers minder zichtbaar.