Update oktober 2022

De voortgang van enkele andere projecten is tegengevallen en heeft aanzienlijk meer inzet van het team gevergd dan verwacht. Begin volgend jaar wordt begonnen met het uitwerken van het schetsontwerp tot een Voorlopig Ontwerp. We vinden het belangrijk om het nieuwe ontwerp ‘op papier’ te zijner tijd aan bewoners en andere belangstellenden te presenteren en eventuele vragen persoonlijk te beantwoorden en/of een nadere toelichting te geven. De bewoners worden daarover geïnformeerd met een brief en/of een kennisgeving in Het Kontakt/Zenderstreeknieuws.

Het wegdek is sterk verouderd en de wegindeling voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De wens is om bij de reconstructie integraal snelheidsremmende maatregelen toe te passen, in lijn met de gekozen maatregelen voor de kern Polsbroekerdam. Ook de oeverconstructie is in slechte staat en moet worden vervangen. Het openbaar groen is verouderd en er liggen kansen voor het versterken van de hoofdgroenstructuur. Daarnaast is er de wens om het centrum van Lopikerkapel de uitstraling te geven die past bij een plusgebied. Belangrijk aandachtspunt voor dit project is afstemming met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en nutsbedrijven.

Update 18 oktober 2021

Medio oktober/november 2021 wordt begonnen met het uitwerken van het ontwerp. De verwachting is dat de uitvoering van de werkzaamheden in het derde kwartaal 2022 van start gaat.

Update februari 2021

Het project reconstructie Lopikerweg Oost is vanwege omstandigheden uitgesteld. De voorbereiding wordt in de loop van 2021 weer opgepakt.

Update februari 2020

Voor de werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost zijn principekeuzes gemaakt.

Aan de hand hiervan is een voorlopig schetsontwerp gemaakt en is budget aangevraagd voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Inmiddels is het budget toegekend en is de gemeente gestart met de onderzoeken om het definitieve ontwerp te kunnen realiseren.

De werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost zijn gerelateerd aan het vernieuwen van de Christinabrug. De brug wordt vooruitlopend op de werkzaamheden aan de weg vernieuwd. Aansluitend worden de werkzaamheden aan de Lopikerweg Oost uitgevoerd; naar verwachting is dit in het laatste kwartaal van 2020. 

Participatie bewonersavond 9 mei 2019: Samenvatting ontvangen opmerkingen

Op 9 mei jl. is er een bewonersavond geweest in buurthuis d’Ouwe School te Lopikerkapel. Tijdens deze avond waren de bewoners in de gelegenheid om hun vragen of wensen door te geven voor de reconstructie van de Lopikerweg Oost zodat de gemeente dit mee kan nemen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden.

Onderstaand een korte samenvatting van de opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Lopikerweg Oost

In het algemeen wordt gevraagd om snelheidbeperkende maatregelen en om handhaving.

Zwaar verkeer van de transportbedrijven en het sluipverkeer veroorzaken overlast, trillingen en onveilige situaties.

Als bijdrage aan een oplossing zijn verschillende ideeën aangedragen.

  • Binnen de bebouwde kom een afwijkende bestrating aanbrengen om verschil aan te geven tussen bebouwde kom en de doorgaande weg.
  • Verhogingen bij kruispunten en opritten.
  • Aan de weteringkant of aan beide zijden van de weg de berm verharden met graskeien en/of de weg smaller maken of een betonstrook aanbrengen als bij de Achtersloot.
  • De versmallingen mogen blijven maar de hobbels en verhogingen eruit halen.
  • Zebra-oversteekplaats bij de school en de Roode Leeuw.
  • Een verlengde 'anti-passeerstrook'.

Sevenhovenstraat

De huidige situatie ter hoogte van de oversteek over het fietspad naar de Lopikerweg Oost wordt door velen als onveilig ervaren. De huidige situatie geeft een onoverzichtelijke situatie als gevolg van geparkeerde bestelauto’s. Een parkeerverbod op de hoek instellen (en parkeerplaatsen daarvoor opofferen) of fietsers laten stoppen verbetert mogelijk de plaatselijke situatie. Meerdere verzoeken zijn ontvangen om de containers te verplaatsen.

Overig

Tip om de beide kruisingen van de fietspaden, Sevenhovenstraat en Radiolaan dezelfde voorrangsregels te geven en dit door te voeren op het hele traject van het fietspad.

Door bosjes langs de Lopikerweg Oost zijn fietsers minder zichtbaar.

November 2019

Aanleiding

In 2020 vervangt gemeente Lopik het asfalt van de rijbaan van een deel van de Lopikerweg Oost tussen de Radiolaan en de kruising met de Notenlaan ter hoogte van Lopikerweg Oost 154c. Aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande asfaltverharding. Daarnaast wordt in 2019 de Prinses Christinabrug tussen de Lopikerweg Oost en de Radiolaan vervangen. Inspectie heeft uitgewezen dat de brug in slechte staat is en moet worden vervangen. De brug is momenteel al afgesloten voor zwaar verkeer met een aslast groter dan 2 ton.

Participatie bewonersavond 9 mei 2019

Op 9 mei 2019 is er een bewonersavond gehouden in buurthuis d’Ouwe School te Lopikerkapel. Tijdens deze avond waren de bewoners in de gelegenheid om hun vragen of wensen door te geven voor de reconstructie van de Lopikerweg Oost zodat de gemeente dit mee kan nemen tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden. Onderaan deze pagina vindt u een korte samenvatting van de opmerkingen die wij hebben ontvangen.

Projectgrens

De projectgrens is in onderstaande afbeelding met een rode lijn weergegeven. Het project heeft raakvlakken met fase 1 van het project Veilige Oost-West-Fietsverbinding, zoals met blauwe lijn op onderstaande afbeelding weergegeven. De uitvoering van deze werkzaamheden staat voor de zomer van 2019 gepland. Wij zullen beide projecten zoveel mogelijk op elkaar afstemmen om overlast van de werkzaamheden te beperken.

Lopikerweg oost Lopikerkapel, projectgrens

Globale projectgrens

Ontwerp

Het ontwerp voor dit project moet nog worden uitgewerkt. Wanneer er meer bekend is over het ontwerp, wordt deze pagina bijgewerkt. Daarnaast presenteren we het ontwerp tijdens een informatieavond.

Contact

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met ons Team Civiel. Bereikbaar via e-mail bor@lopik.nl en telefoonnummer 0348 – 559955.