De gemeente Lopik is verantwoordelijk voor een doelmatige inzameling en transport van het afvalwater dat vrijkomt binnen de gemeentelijke grenzen. Als eigenaar van uw woning, bedrijf of ander pand bent u zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van uw pand op het rioolstelsel van de gemeente. Voor het aansluiten van uw pand op het riool heeft u een aansluitvergunning nodig. Na het verlenen van deze vergunning verzorgt de gemeente Lopik de aansluiting op het riool. De kosten van deze aansluiting zijn voor rekening van de aanvrager. Het aansluiten van uw pand op het riool werkt als volgt.

Aandachtspunten

Graag wijzen wij u op de volgende aandachtspunten:

  • U mag zelf geen werkzaamheden verrichten in het openbaar gebied. Wanneer u dit wel doet dan worden de herstelkosten aan u doorberekend;
  • Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gemengde- en gescheiden aansluitingen. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden rioolstelsel, heeft u een dubbele aansluiting nodig: één voor het vuilwater en één voor het regenwater. Bij nieuwbouw moet u altijd gescheiden aanbieden en heeft u dus een dubbele aansluiting nodig.

Vragen? Heeft u vragen over het aanvragen van een rioolaansluiting? Neemt u dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via rioolaansluiting@lopik.nl. U kunt ook bellen met het algemene nummer van de gemeente (0348) 55 99 55  of 14 0348. Onze telefonist(e) verbindt u dan door met de rioolbeheerder.

Hoe werkt het?

Stap 1: Aanvragen vergunning Voor het aanvragen van een aansluitvergunning maakt u gebruik van het aanvraagformulier rioolaansluiting. U kunt dit formulier downloaden via deze pagina onder de knop 'Openbare documenten'. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier stuurt u per e-mail naar rioolaansluiting@lopik.nl of per post naar:

Gemeente Lopik T.a.v. rioolbeheer Postbus 50 3410 CB Lopik

Wij adviseren u om de aanvraag drie maanden voor de gewenste aansluitdatum bij ons in te dienen.

Stap 2: Beoordeling gemeente In de gemeente Lopik liggen de volgende rioolstelsels:

  1. Vrij verval riolering: In de dorpskernen ligt voornamelijk een vrij verval riool. Dit is een rioolstelsel waarbij het afvalwater vanzelf naar het gemaal stroomt.
  2. Mechanische riolering: In het buitengebied ligt voornamelijk mechanische riolering. Dit is een rioolstelsel waarbij het afvalwater met behulp van gemalen, onder druk of vacuüm wordt afgevoerd. Op dit rioolstelsel mag geen regenwater worden geloosd. Regenwater moet door u zelf worden afgevoerd naar de sloot.

Voor elk type rioolstelsel is een andere huisaansluiting nodig. Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of er een aansluitvergunning kan worden verleend. Daarnaast inventariseren wij wat er nodig is om uw pand aan te sluiten op het riool, welke kosten hiermee gemoeid zijn en op welke termijn de aansluiting kan worden gerealiseerd.

Stap 3: Vergunning Wanneer wij uw aanvraag hebben goedgekeurd, krijgt u een aansluitvergunning. In deze vergunning zijn voorwaarden opgenomen. Voor een verleende aansluitvergunning betaalt u een bedrag voor de uitvoeringskosten. In de vergunning staat hoeveel deze uitvoeringskosten zijn. Wij streven ernaar u de vergunning binnen zes weken te verstrekken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Stap 4: Facturatie Met de aansluitvergunning ontvangt u van ons een factuur voor de uitvoeringskosten. Zodra u de uitvoeringskosten heeft betaald, start de gemeente met het inplannen van de uitvoering van de rioolaansluiting.

Stap 5: Realiseren aansluiting Na de betaling van de uitvoeringskosten verzorgt onze aannemer de aansluiting op het riool. Tenzij anders afgesproken realiseren wij de aansluiting zoals hierna is beschreven.

Vrij verval riolering: Uw pand sluit direct aan op een uitlegger van het gemeentelijke hoofdriool. De uitlegger wordt aangelegd tot aan de erfgrens. Heeft u een tuin of staat uw pand niet op de erfgrens, dan zorgt u zelf voor het aanleggen van de rioolbuis tussen de erfgrens en uw pand.

Mechanische riolering: Uw pand sluit aan op een pompgemaal of vacuümput van de gemeente. Een nieuw pompgemaal of vacuümput brengen we aan op uw perceel op een plek waar deze voor ons goed te bereiken is. Bij voorkeur dichtbij de erfgrens. U zorgt zelf voor het aanleggen van de rioolbuis tussen het gemaal of de put en uw pand.

Er zijn 2 soorten rioolaansluitingen: gecombineerde stelsels en gescheiden stelsels. Wilt u aansluiting op een gescheiden stelsel? Dan hebt u een dubbele aansluiting nodig voor de afvoer van het vuile water en het regenwater.

Openbare documenten