Veel inwoners van de gemeente Lopik hebben grenzend aan hun woning een strook gemeentegrond of -water liggen of in gebruik. Dit gebruik is geregistreerd of ongeregistreerd. De gemeente verkoopt deze snippergronden waar mogelijk. Het verkopen van deze stroken kan alleen onder de voorwaarden die zijn opgenomen in de Beleidsnota snippergrond 2021.

Project snippergrond

Het komt voor dat bewoners gebruikmaken van gemeentegrond doordat de grond is toegevoegd aan de tuin. Als daarover nog geen afspraak is gemaakt, wil de gemeente die afspraak alsnog maken, bijvoorbeeld door deze grond te koop aan te bieden. De gemeente zal in deze situatie contact opnemen met de bewoners. Daarnaast is er snippergrond die momenteel nog niet wordt gebruikt, maar bewoners wel graag zouden willen kopen. Ook deze grond komt eventueel in aanmerking voor verkoop. Niet in alle gevallen is koop van gemeentegrond mogelijk. De gemeente beoordeelt per situatie of de grond wel of niet verkocht kan worden.

In de Beleidsnota Snippergrond 2021 leest u het beleid van de gemeente Lopik ten aanzien van snippergrond.

Aanvragen

Indien u grond van de gemeente wilt aankopen kunt u een aanvraag indienen. U kunt een aanvraag indienen voor de koop van snippergrond als:

  • u eigenaar bent van een woonperceel in de gemeente Lopik;
  • uw perceel grenst aan een perceel gemeentegrond of -water.

Elke aanvraag wordt door de gemeente apart getoetst. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of:

  • de snippergrond onderdeel uitmaakt van een groen- en bomenstructuur;
  • de snippergrond beeldbepalend of functioneel groen is dat behouden moet worden voor de leefbaarheid, de ruimtelijke kwaliteit of ten aanzien van de omgeving;
  • de verkeersveiligheid in het geding komt;
  • er ontwikkelingen te verwachten zijn waardoor de gemeente de grond nodig kan hebben voor bijvoorbeeld, woningbouw, wegen, klimaatadaptatie, parkeerplaatsen en dergelijke;
  • er in de snippergrond kabels of leidingen liggen. Als dit het geval is wordt per situatie beoordeeld of de grond verkocht kan worden.

Is één van bovenstaande voorwaarden van toepassing, dan wordt de grond niet verkocht.

Zodra de gemeente heeft besloten om de grond wel of niet te verkopen wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en mailen naar snippergrond@lopik.nl. Ook kunt u het formulier opsturen naar:

Gemeente Lopik

Raadhuisplein 1

3411 CH  Lopik

Postbus 50

3410 CB  Lopik

Verkoopprijzen

Voor de verkoop van snippergrond is er een vaste grondprijs vastgesteld. Deze prijs geldt voor alle stroken grond die als snippergrond worden verkocht. Voor het jaar 2021 is deze vastgesteld op

€ 150,-- per m² (Deze prijs geldt niét voor het buitengebied. Daar geldt een andere prijs).

De gemeente gaat inwoners die gebruikmaken van gemeentegrond aanschrijven. Hiervoor geldt een projectprijs van € 75,-- per m² kosten koper. Uiteraard geldt ook voor nieuwe aanvragen deze tijdelijk projectprijs voor percelen tot 150 m². Indien het perceel groter is dan 150 m² taxeert een door de gemeente aangewezen taxateur de grond. Meer informatie over de tarieven kunt u vinden in de Beleidsnota Snippergrond 2021.

Vragen

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met één van de projectmedewerkers snippergrond. Zij zijn te bereiken via het algemeen telefoonnummer 0348 - 55 99 55. Of stuur een e-mail naar snippergrond@lopik.nl.