Tijdens de Lintjesregen 2022 mocht burgemeester Laurens de Graaf namens Zijne Majesteit de Koning aan zes inwoners van de gemeente Lopik een Koninklijke onderscheiding uitreiken. Hij reikte de onderscheidingen uit op de locaties waarvoor de decorandi zich veelvuldig hebben ingezet of op het huisadres. De zes Koninklijke Onderscheidingen betreffen allemaal Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Aansluitend aan de uitreiking werden de gedecoreerden feestelijk ontvangen in Dorpshuis De Schouw in Lopik. Ook alle eerder in de gemeente Lopik woonachtige gedecoreerden waren voor deze feestelijke bijeenkomst uitgenodigd.

Op YouTube vindt u een video-compilatie van deze feestelijke dag. 

Zes gedecoreerden, burgemeester en 'dorpsomroeper' met elkaar op de foto

Van links naar rechts:

De heer Brouwer, de heer Verwoerd, mevrouw Cluistra-Vos, mevrouw Van Roest-Meerveld, de heer Vendrig, de heer De Vos en burgemeester Laurens de Graaf.

Dion Oosterbeek (achter de gedecoreerden) van Stichting Expreszie kondigde als heuse dorpsomroeper de komst van de burgemeester aan bij de gedecoreerden.


De heer J. Brouwer uit Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus (directeur van Brouwer Machinale Houtbewerking) ontplooide/ ontplooit de volgende activiteiten:

 • 1978 - 1982
  Voorzitter van PJGU (Plattelands Jongeren Gemeente Utrecht)
 • 1994 – heden 
  Achtereenvolgens leider 1e elftal, vanaf 2009 voorzitter, vanaf 2016 lid van de Raad van Advies bij VV Benschop. De Raad van Advies adviseert het huidige bestuur op diverse terreinen. Decorandus was als lid van de Raad van Advies onder meer betrokken bij de verduurzaming van het sportpark, zoals de aanleg van zonnepanelen en ledverlichting langs het hoofdveld.
 • 1995 – 2003        
  Lid van de bewonersgroep Werkgroep Boveneind Benschop, die zich onder meer richtte op de omlegging van de N210.
 • 2000 – 2008        
  Algemeen bestuurslid van Verzekeringsmaatschappij 'de Onderlingen'.

Mevrouw G. Cluistra-Vos uit Polsbroek

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda, tot voor kort (13 april 2022) werkzaam als medewerker burgerzaken bij de gemeente Oudewater, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1978 - 1989
  Secretaris en penningmeester van sportvereniging De Lange Afstand Tippelaars.
 • 1989 – 1999
  Secretaris van sportvereniging SPV Gym te Polsbroek. Zij organiseerde mede de activiteiten en de wedstrijden.
 • 2004 – heden
  Secretaris, voorzitter en penningmeester van de vereniging Vrouwen van Nu, afd. Polsbroek. Zij organiseert mede de bijeenkomsten en activiteiten, werft nieuwe leden en draagt zorg voor de nieuwsbrieven. Ook was zij een aantal jaren voorzitter van de regionale afdeling Utrecht, waarbij zij het bestuur nieuw leven inblies.
 • 2014 – heden      
  Medeoprichter en voorzitter van de Coöperatieve Vereniging Dorp 66, de buurtwinkel van Polsbroek. Betrokkene maakt de roosters voor de bemensing van de winkel, voert de prijzen in, zoekt investeerders en vraagt de subsidies aan. Ook realiseerde zij een deelauto en een ontmoetingsruimte met een mini-bibliotheek.

Mevrouw D. Van Roest-Meerveld uit Benschop

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda, voorheen werkzaam als zorgmanager bij het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht en sinds 2019 gepensioneerd, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

 • 1987 – 1995
  Penningmeester van het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Benschop. Zij was medeorganisator van de bloedafgifteavonden. Verder organiseerde zij de jaarlijkse collecte en hielp bij evenementen.
 • 1994 – 2000
  Vrijwilliger bij de Eben Haëzerschool te Benschop. Zij was lid van de bovenschoolse gezamenlijke medezeggenschapsraad.
 • 1996 – 2013        
  Vrijwilliger bij het Comité Woord en Daad. Betrokkene was actief bij de jaarlijkse Stroopwafelactie.
 • 1999 – heden      
  Vrijwilliger bij en penningmeester van de Muziekvereniging Onderling Genoegen te Benschop. Zij verzorgt nu nog de administratie en het onderhoud aan de instrumenten.
 • 1999 – 2010        
  Vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Benschop. Zij was medeorganisator van de jaarlijkse rommelmarkt. Zij verzorgde de notulen en het draaiboek en hielp bij de intake en verkoop van goederen.
 • 2015 – heden
  Secretaris van de stichting dagopvang De Warmtebron te Benschop. Ook maakt zij de roosters en verzorgt de intake van de nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Daarnaast coördineert zij o.a. het lief en leed, is zij het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en is zij medeorganisator van activiteiten.
 • 2016 – 2020
  Lid van de Werkgroep Dementievriendelijk Lopik. Zij vergrootte mede de kennis over dementie in de gemeente Lopik. Zij droeg o.a. bij aan de informatieve bijeenkomsten.
 • 2017 – heden      
  Vrijwilliger bij de stichting SchuldHulpMaatje gemeente Lopik. Zij is schuldhulpmaatje en sinds 2020 coördinator.

De heer G.M. Vendrig uit Cabauw

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus, tot zijn pensionering in 2006 werkzaam als commercieel medewerker bij Roba IJsselstein, ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 1965 - 1969
  Bestuurslid van K.P.J. Zuidwest Utrecht. Hij was lid van de sportcommissie en van het kringbestuur.
 • 1976 – 1986
  Jeugdsecretaris, trainer meisjesvoetbal, organisator van clubkasspekactie, organisator van zeskamp (voorlopers van Cawwac) en redacteur clubblad Voetbalvereniging Cabauw.
 • 1981 - 1991, 1996, 2006 en 2008 -heden
  Penningmeester en bestuurslid van het St. Caecilia herenkoor
 • 1982 – 2002
  Bestuurslid van en lid van de activiteitencommissie KUBUS van Vorming, Ontspanning en Cultureel Streven (VOCUS). Deze organisatie heeft als doel het bevorderen van activiteiten in Cabauw gericht op vorming, sport, ontspanning en cultuur.
 • 2006 – 2016
  Veilingmeester van de Rommelmarkt van de St. Jacobus Kerk.
 • 2018 – heden
  Oprichter van en vrijwilliger bij de Kolfclub Keerniet Cabauw.

De heer G.H. Verwoerd uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus, tot zijn pensionering in 2012 werkzaam geweest als onderhoudsman bij de Monumentenwacht, ontplooit/ontplooide de volgende vrijwillige activiteiten:

Hervormde Gemeente Jaarsveld

 • jaren 90 – heden 
  Commissielid van de Stichting Bazar Jaarsveld. De stichting organiseert diverse activiteiten waaronder een jaarlijkse bazaar, een jaarlijkse grote rommelmarkt, een aantal kledingbeurzen en diverse bingoavonden. Ook wordt er maandelijks oudpapier ingezameld.
 • 1992 – 1996
  Ouderling
 • 1996 – 2008
  Ouderling kerkrentmeester. Hij verzorgde het onderhoud van de kerk, de pastorie en de tuin en gaf rondleidingen.
 • 2008 – heden
  Bestuurslid/penningmeester (sinds 2012) van de Commissie van Beheer. Hij verricht de onderhoudswerkzaamheden.
 • 2009 - april 2021
  Ouderling kerkrentmeester en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Hij verzorgde het onderhoud van de kerk, de pastorie en de tuin en gaf rondleidingen.
 • 2010 – heden       Vrijwilliger bij de Weidevogelbescherming. Hij zoekt in het voorjaar/broedseizoen nesten van weidevogels en markeert deze.

De heer J.A.M. de Vos uit Lopik

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

 • 2000 - heden 
  Vrijwilliger/oproepkracht bij Proxima Terminale Zorg. Hij waakt bij de terminale patiënten, zowel in de Hospice AxionContinu te IJsselstein als bij de patiënten thuis.
 • 2002 – heden      
  Vrijwilliger bij Woonzorgcentrum De Schutse. Hij schenkt koffie en thee, neemt bewoners mee uit op de duofiets en verricht daarnaast allerlei hand-en-spandiensten.
 • 2015 – heden      
  Vrijwilliger bij Stichting Philadelphia Zorg te Lopik. Deze stichting ondersteunt mensen met een beperking. Hij neemt deze mensen met hoge regelmaat mee uit fietsen.