Niet netjes behandeld door een ambtenaar, bestuurder of bestuursorgaan van de gemeente Lopik? Dan kan een klacht worden ingediend. Een klacht wordt meestal binnen zes weken afgehandeld. 

Is het een klacht of een melding?

Gaat de klacht over iets dat kapot is op straat, over vervuiling of overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

Via een melding kan worden aangegeven wat er aan de hand is en op welke plek er iets aan de hand is. Op deze wijze kan er op een snelle manier bekeken worden of actie moet worden ondernomen.

Melding doen

Waarover kan een klacht worden ingediend?

 • De persoonlijke behandeling door medewerkers, bestuurders of bestuursorganen van de gemeente Lopik.
 • Het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie.
 • Het niet reageren op vragen.
 • Het schenden van privacy. Bijvoorbeeld het zonder toestemming doorgeven van medische gegevens.

Geen klacht maar wel bezwaar maken?

Niet eens met een bestuursrechtelijke beslissing van een van de bestuursorganen van de gemeente Lopik? Dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar maken

Waarover kan geen klacht worden ingediend?

 • Over een gedraging waarover al eerder een klacht is ingediend.
 • Over een gedraging die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Over regels van de gemeente.
 • Over een gedraging waartegen bezwaar had kunnen worden gemaakt, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit of waar beroep tegen had kunnen worden ingesteld.
 • Over een gedraging die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een bestuursrechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest.
 • Over een gedraging zolang terzake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en terzake van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of een vervolging gaande is.

 Behandeling van de klacht

 • Na het doorgeven van de klacht wordt de ontvangst bevestigd.
 • Er wordt getracht binnen vijf werkdagen contact op te nemen om de klacht te bespreken.
 • Getracht wordt binnen zes weken een klacht af te handelen. Deze termijn kan in ieder geval met vier weken worden verlengd.
 • Als de klacht niet behandeld kan worden of deze niet bij de gemeente Lopik thuishoort, wordt daarover een bericht gezonden. Als een klacht niet bij de gemeente Lopik thuishoort, wordt getracht deze naar de juiste persoon/instantie door te sturen. 

Klacht schriftelijk of telefonisch doorgeven

 • Telefonisch: via 0348 - 55 99 55 bij de klachtencoördinator.
 • Schriftelijk: stuur een brief naar 
  Gemeente Lopik
  T.a.v. klachtenbehandeling
  Postbus 50
  3410 CB Lopik

Niet eens met de uitspraak?

Niet tevreden over de manier waarop de klacht is opgelost, dan wel het besluit dat naar aanleiding van de klacht is genomen? Neem dan contact op met de Nationale ombudsman.