Helaas rijden mensen soms te hard door uw straat of langs uw weg. Het is vervelend dat sommige weggebruikers zich niet aan de snelheid houden. Dit kan ergernis opwekken. Hardrijden, vooral in woonwijken en langs de linten, wordt vaak veroorzaakt door de bewoners zelf. Bewoners kennen de, soms relatief smalle of kronkelige wegen. Dit heeft alles te maken met houding en gedrag van weggebruikers. Die heeft de eigen verantwoordelijkheid om zich binnen het verkeer zo te gedragen zoals wij dit met elkaar hebben afgesproken.

Kan de gemeente handhaven op snelheid?

Handhaving op snelheid is een bevoegdheid die alleen bij de politie ligt. In de praktijk wordt niet in 30-km-gebieden gehandhaafd op snelheid. Capaciteit en prioriteit spelen daar een belangrijke rol in. Incidenteel wordt wel gehandhaafd op 50- of 60-km.-wegen. U kunt de politie voor handhaving rechtstreeks benaderen op het algemene nummer 0900-8844.

Kunnen er snelheidsremmende maatregelen in mijn straat komen?

Het treffen van verkeersmaatregelen is meestal een ingewikkelde en kostbare zaak. Het effect is meestal plaatselijk opgelost, maar het nadeel is dat veel weggebruikers voor de verkeersmaatregel afremmen en daarna weer gas geven. Hierdoor moeten er al snel meerdere verkeersmaatregelen achter elkaar worden genomen om de snelheid laag te houden. Daar komt bij dat het in onze gemeente op veel plekken niet mogelijk is om drempels aan te brengen in verband met de oude bebouwing. Het is ook vaak zo dat mensen liever geen snelheidsremmer voor hun huis willen.

Zodra in een straat groot onderhoud wordt uitgevoerd, wordt de bestaande inrichting van de weg bekeken. Wij onderzoeken hoeveel verkeer er door de straat rijdt, of er te hard wordt gereden en of er ongevallen hebben plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt bekeken of snelheidsremmende maatregelen nodig zijn en welke maatregel we het beste kunnen toepassen. 

Kan ik een drempel aanvragen bij de gemeente?

Een drempel leggen wij in principe alleen aan bij groot onderhoud, bij vervanging van riolering of tijdens de herinrichting van een weg of straat. De gemeente is erg terughoudend met het tussentijds aanbrengen van drempels. Dit doen we alleen als er sprake is van een acute verkeersonveilige situatie en er in de buurt geen onevenredig grote nadelen zijn zoals trillinghinder en geluidsoverlast. 

Ik ondervind overlast van trillingen door verkeer, wat kan de gemeente doen?

De oorzaak van trillingen in een huis zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze kunnen heel divers zijn. Ook is er vaak een combinatie van oorzaak en gevolg. Als de trillingen hinderlijk zijn en mogelijk zelfs blijvende schade aan uw woning veroorzaken, raden wij u aan in gesprek te gaan met een bouwkundige of architect. Zij kijken naar de mogelijke oorzaken en gevolgen en de mogelijkheden om het aan te pakken. De kosten van het inschakelen van een deskundige zijn voor rekening van de bewoner. Wilt u de gemeente aansprakelijk stellen dan kunt u de procedure vinden onder: Gemeente aansprakelijk stellen | Gemeente Lopik 

Kan de gemeente van mijn straat eenrichtingsverkeer maken?

Regelmatig vragen inwoners om eenrichtingsverkeer in de straat omdat er te hard wordt gereden. Op een eenrichtingsweg gaan bestuurders juist harder rijden omdat er geen tegenliggers worden verwacht. Ook komt er meer verkeer door de straat omdat mensen meer (meters) moeten rijden. Daarom voeren wij dit soort maatregelen niet uit om de snelheid te verlagen in de straat. Eenrichtingsverkeer is alleen aan te raden bij smallere straten die doorstromings- of verkeersveiligheidsproblemen opleveren. En alleen als er goede alternatieven zijn om de weg te vervolgen via een andere weg. Een voorwaarde is dat de maatregel wordt ondersteund door de meerderheid van de bewoners van de betreffende straat.

Kan er in mijn straat een elektronisch snelheidsdisplay worden opgehangen?

De gemeente is in het bezit van een aantal elektronische snelheidsdisplays. Deze worden verspreid door de gemeente voor een bepaalde periode opgehangen. Dit maakt onderdeel uit van de gedragsbeïnvloedingscampagne. U kunt een verzoek indienen om zo’n display tijdelijk bij u in de straat of langs de weg op te hangen. Dit verzoek kunt u mailen naar BOR@lopik.nl, met gegevens over de gewenste locatie en uw redenen. 

Om de snelheidsdisplays in te zetten, moeten de locaties aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er een lantaarnpaal aanwezig zijn die hoog en stevig genoeg is om een display op te kunnen hangen. 
Het langsrijdend verkeer mag fysiek geen hinder ondervinden van de display. Dit betekent dat in straten met lage lantaarnpalen het snelheidsdisplay vaak niet kan worden ingezet.