De ambtenaren bereiden de voorstellen of plannen voor waarover de gemeente besluit. Dat doen ze doorgaans in opdracht van het college. Op de wekelijkse vergadering van het college wordt besloten over zo’n ‘collegevoorstel’. Het besluit is daarmee in een aantal gevallen genomen. De ambtenaren voeren het vervolgens uit. Collegevergaderingen zijn overigens niet openbaar. U kunt ze niet bijwonen. Wel kunt u de besluitenlijsten raadplegen op onze website.

Niet over alle zaken kan het college zelf beslissen. Over de belangrijkste plannen besluit de gemeenteraad. Als het college over zo'n plan heeft vergaderd en het ermee eens is, legt het college het voor aan de raad om er over te besluiten. Dit gebeurt in de maandelijkse openbare gemeenteraadsvergaderingen. 

Voordat de gemeenteraad over dit ‘raadsvoorstel’ vergadert, kan het eerst nog worden behandeld in een raadscommissie. De commissie kan aan het college vragen stellen over het betreffende voorstel. De commissie neemt geen besluiten. Vergaderingen van raadscommissies zijn openbaar. Niet alle plannen worden door het college aangedragen. De raad kan ook met voorstellen komen.

De agenda van commissie- en raadsvergaderingen wordt vooraf gepubliceerd en toegelicht op de gemeentepagina in Het Kontakt/Zenderstreeknieuws en op onze website. Dit geldt ook voor de raadsbesluiten. Binnen één week na de raadsvergadering worden de genomen raadsbesluiten gepubliceerd op deze website. Ook zijn de raadsbesluiten in te zien bij de griffie in het gemeentehuis.

Inwoners kunnen ook een plan aan de gemeenteraad voorleggen. Dat heet Burgerinitiatief.