Het negende en laatste dorpsgesprek vond plaats op woensdagavond 7 februari om 20.00 uur in Buurthuis De Triangel in Polsbroekerdam.

Uitnodiging met twee foto's van Polsbroekerdam

Hieronder vindt u de uitnodiging en het verslag van het 'Bakkie in de Buurt' in Polsbroekerdam.

Verslag 7 februari 2024

Het negende ‘Bakkie in de Buurt’ vond plaats in Buurthuis ‘De Triangel’. De zaal zat vol met 43 inwoners, vier raadsleden, een commissielid, vier ambtenaren en het college van burgemeester en wethouders. 

Opwarmen

Burgemeester Laurens de Graaf, de barista van de avond, heet alle buurtgenoten van harte welkom en zegt veel bekende gezichten te zien waaronder ook een paar jonge. Er is gezorgd voor een heerlijk bakkie koffie met een gebakje. De avond bestaat uit een aantal rondes. Er zijn mensen die zich hebben voorbereid om aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Dat gebeurt bij de Espresso-ronde met pitches van één minuut. En er is ook een Koffieprut-hoek, waar men een meer persoonlijke vraag kan stellen over bijvoorbeeld een vergunning die op dit moment bij de gemeente loopt. Na afloop van het programma kunnen inwoners daar ‘even pruttelen’. 

Hoe gaat het met u?

Er gaan veel handen de lucht in op de vraag wie er al een heel leven lang woont in Polsbroekerdam. Maar er zijn ook mensen die er nu een jaar of vijf wonen. Als burgervader vraagt de burgemeester hoe het is in Polsbroekerdam? Na de coronajaren die grote impact hebben gehad in gemeenschappen en in persoonlijke levens. “Steeds mooier!”, geeft een inwoner aan. “Het kruispunt en het hotel zijn mooi. Maar er is ook iets om over te mopperen.” Dat mag. De burgemeester heeft een hoogleraar gehoord die zegt dat zolang er geklaagd wordt, het goed gaat met de democratie. Verder wordt aangegeven dat Polsbroekerdam op zich rustig is, maar dat de wegversmallingen niet als fijn worden ervaren. Een andere inwoner geeft aan dat hij het jammer vindt dat het voormalige hotel geen restaurant is geworden. Een inwoonster bedankt enthousiast dat de gemeente Lopik zelfstandig is gebleven. Ook een dankwoord aan de burgemeester dat dit soort avonden plaatsvinden en dat burgemeester en wethouders hier tijd voor vrijmaken. De burgemeester zegt dat hij het mooi vindt dat dit wordt aangegeven en ziet dat het ook haar raakt.  

Cappuccino-ronde, een rustige start

Wethouder Jan Vente stelt zich voor. De burgemeester vraagt hem waar hij trots op is en waar hij wakker van ligt. Hij zegt dat de zaal misschien iets heeft gehoord over de pensionado’s die bij de gemeente aan de slag zijn - de oudste medewerker is 78 zo geeft de burgemeester aan – daar is hij trots op. Daarna gaat hij in op het bouwplan Zeldenrust en dat het goed is dat mensen daar of voor of tegen zijn. Dat houdt elkaar scherp. Wat hij wel lastig vindt, is hoe mensen soms reageren op besluiten. Bijvoorbeeld na een bestuurlijk besluit een brief schrijven waarin ze dan zeggen dat ‘je niet klopt’. Dat raakt hem als mens en als christen. 

De burgemeester vraagt aan wethouder Gerrit Spelt waar hij trots op is en wakker van ligt. Als portefeuillehouder van het Sociaal Domein is de wethouder trots als hij ziet hoeveel er wordt gedaan voor elkaar. Het naar elkaar omkijken, dat gebeurt geweldig veel in onze dorpen! De wethouder maakt zich zorgen over de toenemende vergrijzing.  In de periode 2009 – 2024 is het aantal 65+-ers bijna verdubbeld, van 1.500 naar bijna 3.000. Tegelijkertijd neemt het aantal werknemers in de zorg af en neemt de zorgbehoefte toe. En dit vraagt ook om aanpassingen voor huisvesting. Hoe geven we dit handen en voeten? Dat is de grootste uitdaging. 

Burgemeester Laurens de Graaf is trots op de energie van, en de verschillende identiteiten van de dorpen. Hij ervaart dat de kernen een soort Europa in het klein zijn. Waar de burgemeester wakker van kan liggen, zijn persoonlijke problemen van inwoners. Waar zich soms groot leed kan afspelen.

Espresso-ronde: pitches van één minuut

1. Annelies Verburg-Cluistra

Annelies vraagt met passie aandacht voor woningbouw, “Bouwen is iedereen hier houden”. Jeugd en ouderen. Ze geeft aan dat Polsbroekerdammers vooral eigen woningen hebben en veel grond. Ze vraagt of het mogelijk is om tijdelijke woningen toe te voegen op eigen erven. Polsbroekerdam bruist met de Buurtvereniging, de Polsstokvereniging en de IJsclub. De school is de trots, kinderen kunnen veilig naar school lopen of fietsen. Polsbroekerdam heeft de toekomst volgens haar!

Reactie wethouder Jan Vente: 

Ik ga graag met u in gesprek over het realiseren van extra woonruimte als u goede ideeën heeft. Als u de komende tijd een Dorpscomité samenstelt, bel dan gerust naar de gemeente om een afspraak met mij te maken. 

2. Harry van Schie 

Harry pitcht namens Stichting Beheer Welzijn Polsbroekerdam. Hij vertelt dat er drie verenigingen zijn: Buurthuis De Triangel, de Polsstokvereniging en de Polsbroekerdamsche IJsclub. Het buurthuis is mooi opgepimpt, mede dankzij subsidiegeld vanuit de provincie Utrecht. Hij vraagt ook steun van de gemeente want een stukje isolatie zou geen overbodige luxe zijn. 

Ook pitcht Harry namens de IJsclub. Helaas heeft er dit jaar geen 2-provinciëntocht plaatsgevonden. Er is dan wel geen ijs, maar er worden wel stamppotbuffetten georganiseerd en niet te vergeten de Oud & Nieuwborrel. Harry zegt dat “ze met z’n allen de dam levendig houden”.

3. Liesbeth de Groot 

Liesbeth had een pitch namens de polsstokvereniging ingestuurd met een onlinefilmpje vanaf haar wintersportadres. De vereniging heeft ruim 100 leden en Liesbeth roept iedereen op om op 31 augustus a.s. naar de Nederlands kampioenschappen te komen kijken. Het wordt een hele happening met van alles erop en eraan! 

4. Emmy Bruinius

Emmy is de beheerder van Buurthuis De Triangel en roept inwoners op om gezellig naar de open baravonden op de tweede en laatste zaterdag van de maand te komen. Inwoners kunnen zich aanmelden via de app en kijk vooral op Facebook voor alle nieuwtjes.

5. Martin de Ridder 

Martin vraagt aandacht voor verkeersbelemmeringen. De weginrichting zou door meerdere mensen als onveilig ervaren worden door al het geslinger van voertuigen. 

6. Wim de Heer

Er volgt een oproep door Wim: “Kom naar de prachtige bloementuin van mijn vrouw om bloemen te pukken. Zomers op dinsdag en vrijdag. Kom dan naar de Zuidzijdseweg 186 in Polsbroekerdam.”

7. Stefan van Ee

Schooldirecteur Stefan van Ee van de Samuëlschool heeft de laatste spontane pitch. Hij vraagt hulp bij het organiseren van een reünie want de Samuëlschool bestaat volgend jaar 125 jaar. En daar is hij trots op! 

Sterke bonen: Kahoot

Onder leiding van burgemeester Laurens de Graaf krijgen inwoners via Kahoot vragen voorgelegd over onder andere hoe de gemeente aan haar inkomsten komt en waar zij het meeste geld aan uitgeeft. Dat levert dynamiek in de groep op. Inwoners stellen vragen en maken opmerkingen. De wethouders leggen bepaalde keuzes uit en beantwoorden vragen. 

Er is een enquête onder jongeren uitgezet waarin de gemeente een goed beeld krijgt van wat jongeren nodig hebben en wat hun wensen zijn. Rondom de uitkomst gaat de gemeente een gesprek met een aantal jongeren organiseren. Verder komt ‘Tuinkamers met aandacht’ ter sprake. Wie heeft er een ruime tuin? En wil daar een tijdelijke woning plaatsen om jongeren te helpen die extra aandacht nodig hebben? Wethouder Spelt vertelt dat er ook spreekuren op basisscholen zijn. Voor ouders/verzorgers kan het lastig zijn opvoedproblemen bespreekbaar te maken waardoor zij soms (te) lang wachten met hulp vragen. De gemeente wil de vraag naar hulp laagdrempelig maken en spreekuren op de basisscholen helpen daarbij.

Flexwonen is ook een hot item. Dit is een vorm van tijdelijk wonen voor de duur van maximaal 15 jaar. De vraag is waar projecten aan moeten voldoen als je dat wilt realiseren. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden en verwacht rond de zomer met een beleidskader te komen. Ook onderzoekt de gemeente hoe we bijgebouwen als tijdelijke woningen kunnen inzetten. Op de website van de gemeente Lopik staat onder het kopje Wonen en leven, doorklikken naar bouwen en verbouwen, ook een button met als titel tijdelijk wonen in bijgebouwen: Tijdelijk wonen in bijgebouwen | Gemeente Lopik. Via een webformulier kunnen inwoners een locatie indienen om op termijn de locatie te beoordelen. 

Nog een vraag was wat de grootste bron van inkomsten voor de gemeente is. De gemeente is voor 80 à 85% van de inkomsten afhankelijk van het gemeentefonds. De OZB is de enige belasting die de gemeente wat vrije financiële ruimte geeft. De andere belastingen zijn zogenaamde bronbelastingen en mogen alleen worden gebruikt voor zaken waarvoor ze bedoeld zijn zoals afvalstoffenheffing en riolering. Alle Nederlandse gemeenten kijken bezorgd naar 2026, het zogenaamde ‘ravijnjaar’, omdat dan de inkomsten vanuit het gemeentefonds drastisch worden verminderd. Met wat er nu bekend is, verwacht de gemeente Lopik in 2026 een tekort van ruim 1 miljoen. Als we niet willen of kunnen bezuinigen moet de OZB met 25% worden verhoogd om dit tekort te dekken. De vraag is welke prioriteren dan moeten worden gesteld.    

Een andere Kahoot-vraag ging over waar de gemeente het meeste geld aan uitgeeft. Dat is aan Jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit kost de gemeente Lopik 2,5 miljoen euro per jaar. 

Een onderwerp dat in alle kernen tijdens het Bakkie in de Buurt naar voren komt, is verkeer en verkeersveiligheid. Bij reconstructies van de wegen worden inwoners vrijwel altijd in staat gesteld om mee te denken over onder andere de weginrichting. Er worden weloverwogen keuzes gemaakt. De gemeente streeft een eenduidige uitstraling en kwaliteit na. De kruising in Polsbroekerdam wordt door veel inwoners als een kwaliteitsverbetering gezien en heeft ook een dorpse uitstraling door de klinkers. De discussie gaat ook hier over de verkeersremmende maatregelen. Drempels zijn in basis een goede optie, maar niet op deze locatie omdat het trillingen geeft. De gemeente zorgt voor de juiste inrichting die voldoet aan de CROW-normen. En als het goed is ingericht kan er ook worden gehandhaafd. Er moet in Polsbroekerdam bij de kruising nog rode coating worden aangebracht. Een inwoner vraagt wat de hulpdiensten van het geslinger op de weg vinden. Wethouder Spelt antwoordt dat de hulpdiensten dit aangenamer vinden dan het rijden over drempels. Daarnaast wordt voor een dergelijke reconstructie altijd vooraf advies gevraagd aan de politie. Een andere inwoner zegt dat het OM een slogan heeft: “Als je de weg goed inricht, dan hoef je niet te handhaven.” Wethouder Spelt antwoordt dat dit in de basis klopt maar in de praktijk helaas niet altijd opgaat; wij moeten in deze kern wel rekening houden met verschillende verkeerstromen waaronder agrarisch verkeer, vrachtwagens en personenauto’s. Ook wordt een vraag gesteld over de straatverlichting. Is dit vergeten? Het antwoord is dat de lantaarnpalen zeker niet zijn vergeten, maar dat afstemmen met nutsbedrijven tijd kost. Daar hangen administratieve processen aan.

Wie verdient een compliment?

De laatste vraag gaat over wie hier in de zaal een complimentje verdient? Annelies krijgt een bos bloemen omdat zij zich inzet voor het onderwerp wonen. Daarnaast gaat er een bloem naar Emmy die als gastvrouw van vanavond goed voor ons heeft gezorgd en Martin, Wilbert en Gijs krijgen ook een bloem. Als laatste krijgt Stefan van Ee, directeur van de basisschool een bloem als winnaar van de Kahoot-quiz, maar hij schenkt zijn bloem aan een inwoner van Polsbroekerdam omdat hij zelf niet in deze kern woont. 

Afsluiting

Tot slot vraagt burgemeester Laurens de Graaf hoe deze avond is bevallen? En als het college een volgende keer terugkomt, wenst u dat in dezelfde vorm of zijn er nog ideeën vanuit de kant van de inwoners? Op deze avond komt geen antwoord hierop, maar vast staat dat gemeente en inwoners de ontmoeting met elkaar waarderen en dat graag behouden. We sluiten tevreden af met een hapje en drankje.

Pitch Emmy Bruinius
Pitch Harry van Schie; burgemeester en wethouders ook op de foto
Pitch Annelies Cluistra

Uitnodiging 'Bakkie in de Buurt' 7 februari 2024

Het ‘Bakkie in de Buurt’ in Polsbroekerdam vindt plaats op woensdag 7 februari 2024 vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in Buurthuis De Triangel.

We zien uit naar een onderling gesprek

Een gesprek tussen buurtgenoten, verenigingen, ondernemers uit Polsbroekerdam en burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik. We praten samen over wat er speelt in de kern. Wat gaat goed en waar mag meer aandacht voor zijn?

Vraag met een pitch aandacht voor uw club of activiteit

Wij nodigen (sport)verenigingen, stichtingen en andere organisaties in Polsbroekerdam van harte uit om in één minuut aandacht te vragen voor hun club of activiteit. Zet uw werk in de schijnwerpers met een pitch van maximaal één minuut. De pitch kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te vertellen over de buurtbarbecue, over het werk van een stichting of voor ledenwerving.

Op het programma

De avond wordt geleid door de burgemeester en de gemeentesecretaris. De wethouders gaan inhoudelijk in gesprek. Op het programma staan onder andere een gezamenlijk welkom, pitches en een vragenronde via Kahoot.

Aanmelden hoeft niet, wel als u wilt pitchen

U hoeft zich voor de avond niet aan te melden. Kom gewoon binnenwandelen.

Als u de uitdaging van de pitch aangaat, dan horen we dat wel graag. Dan houden we er rekening mee en komt u in ieder geval aan de beurt! Geef dit via e-mail door aan communicatie@lopik.nl.