Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente is verplicht bepaalde informatie openbaar te maken op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Woo (de Woo is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/)? Doe dan een Woo-verzoek.

Openbare informatie

De gemeente maakt al veel informatie actief openbaar en tracht in de toekomst nog meer informatie openbaar te maken via de website van de gemeente. Onderstaand ziet u een overzicht van informatie die op dit moment actief via de website van de gemeente openbaar wordt gemaakt.

 1. Organisatiegegevens zoals het ‘Organisatiebesluit’ is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’, informatie over de ‘Organisatiestructuur’ is te vinden via de link ‘Organisatiestructuur gemeente Lopik’ en het ‘Mandaatbesluit’ is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving'.
  De wijze waarop contact kan worden opgenomen met de gemeente is te vinden via de link 'Contact en openingstijden'.
 2. Informatie over de gemeenteraad en de besluitvorming van de gemeenteraad is te vinden via de link ‘Gemeenteraad’.
 3. Informatie over het college van burgemeester en wethouders en de besluitvorming van het college is te vinden via de link ‘College’.
 4. De Lopikse wet- en regelgeving en de bekendmaking is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’ en ‘Bestemmingsplannen’. De besluitvorming over bestemmingsplannen vindt u bij de raadsstukken.
 5. Ingediende en verleende vergunningen kunt u vinden via informatie onder 'Gemeente > Bekendmaking, regelgeving en rechtsbescherming > Lopikse gemeenteberichten en regelgeving'.

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig

Naast het feit dat bovenstaande informatie actief openbaar wordt gemaakt via de website van de gemeente Lopik, is meer informatie te vinden die voor u (als inwoners van de gemeente) van belang is, dan wel kan zijn. Onderstaand een overzicht van dergelijke informatie en de wijze waarop u deze informatie zou kunnen verkrijgen.

 • Belastinginformatie: Bijvoorbeeld de aanslag Hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
   
 • Bezwaar- en beroepsdossiers: Dossierstukken zijn door belanghebbenden op te vragen en/of in te zien bij de secretaris van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Lopik. Voor beroepsdossiers kan contact worden opgenomen met de gerechtelijke instantie waar het beroep is ingediend.
   
 • Inzage verwerking persoonsgegevens: U kunt stukken uit uw persoonlijk dossier opvragen op grond van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier.
   
 • Kadaster: Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. Bij het Kadaster is informatie op te vragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens. Dit kan via de website van het Kadaster.
   
 • Kamer van Koophandel: Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u informatie opvragen zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn. Dit kan via de website van de Kamer van Koophandel.
   
 • Persoonlijk dossier: Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan op diens verzoek de op de verzoeker, diens overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie opvragen op grond van artikel 5.5 van de Woo. Dit is uitgesloten indien zich bijvoorbeeld een situatie voordoet waarbij de veiligheid in het geding is, er bepaalde gegevens vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt, het belang van de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen van gemeente zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking daarvan en/of een wilsverklaring van een overledene aan de verstrekking in de weg staat.
   
 • Vragen: Een Woo-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag kunt u stellen via het contactformulier.

Een gewoon informatieverzoek doen of een Woo-verzoek?

Hebt u speciale informatie nodig? U kunt een gewoon informatieverzoek doen of een Woo-verzoek. Wat het verschil is leest u hier.

Een gewoon informatieverzoek

Een gewoon informatieverzoek doet u als u informatie wilt die alleen voor uzelf belangrijk is. U hebt de informatie bijvoorbeeld nodig om een klacht in te dienen of voor een bezwaarprocedure. De informatie die we u sturen, maken we niet openbaar voor eenieder.

Voor een gewoon informatieverzoek kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon van de gemeente Lopik. De contactgegevens van deze persoon vindt u onderaan deze pagina.

Een Woo-verzoek

Op grond van de Woo kan eenieder een verzoek doen om openbaarmaking aan eenieder van publieke informatie. Het moet gaan om publieke informatie die nog niet openbaar is gemaakt, die is vastgelegd in documenten die berusten bij de gemeente en verband houdt met de publieke taak van de gemeente.

U bent niet verplicht aan te geven waarom u de informatie wilt hebben, maar soms kan deze informatie de behandeling van het Woo-verzoek wel vereenvoudigen.

Bedenk ook vooraf welke soort informatie u wilt opvragen via het Woo-verzoek. Dan kunt u sneller geholpen worden. Geef ook aan hoe u de informatie wilt ontvangen: digitaal is gratis, op papier kost in beginsel geld. Voor het in behandeling nemen van een Woo-verzoek worden geen kosten in rekening gebracht. De kosten voor het toesturen van documenten zijn terug te vinden in de vigerende legesverordening van de gemeente Lopik. Deze verordening is te vinden op officielebekendmakingen.nl.

De wijze van indiening

Er kan schriftelijk een Woo-verzoek worden gedaan door het verzoek te sturen naar:  

De gemeente Lopik
T.a.v. de Woo-contactpersoon
Postbus 50
3410 CB Lopik

Vergeet niet een postzegel op de envelop te plakken.

Om uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling te kunnen nemen, helpt het om uw verzoek zo volledig mogelijk in te dienen.

U vermeldt uw naam en adres en voorziet uw verzoek van een handtekening. In uw verzoek zet u verder de dagtekening, geeft u zo precies mogelijk aan op welk(e) document(en) of welke aangelegenheid uw verzoek ziet en op welke wijze u de informatie toegezonden wilt krijgen. Tot slot zou het helpen als u, indien mogelijk, kunt aangeven bij welk onderdeel van de gemeente de gewenste informatie aanwezig is.

Het is ook mogelijk digitaal een Woo-verzoek in te dienen. E-mail uw verzoek naar gemeente@lopik.nl ter attentie van de Woo-contactpersoon en voorzie uw digitale verzoek van dezelfde gegevens als die hierboven bij het schriftelijke verzoek worden aangegeven.

Heeft u een vraag over het doen van een Woo-verzoek, wilt u een mondeling Woo-verzoek doen, of wilt u eerst met iemand praten alvorens u een Woo-verzoek wilt doen? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon. De contactgegevens van deze persoon treft u onderstaand aan.

De gemeente mag niet alles openbaar maken

De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

 • documenten met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid of seksuele geaardheid.
 • sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer documenten (of delen daarvan) niet openbaar worden, wordt dat uitgelegd in het Woo-besluit. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit kan bezwaar worden gemaakt of een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechter. Meer informatie over het maken van bezwaar of het vragen om een voorlopige voorziening is te vinden op de pagina 'bezwaar en beroep'.           

Woo-contactpersoon

Heeft u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Lopik, dan wel wilt u weten hoe de behandeling van uw Woo-verzoek er voor staat? U kunt uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van de gemeente. Dit is de heer R. (Ramon) de Bruin. U kunt de heer De Bruin bereiken via ramon.de.bruin@lopik.nl of via telefoonnummer 0348 – 559955.

Als u wilt worden (terug)gebeld, geef dit dan aan en dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt tijdens het gesprek ook een mondelinge aanvraag doen voor het openbaar maken van informatie.