Woo-verzoek doen (informatie openbaar laten maken)

De gemeente is verplicht bepaalde informatie openbaar te maken op grond van de Wet open overheid (Woo). De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo wordt stapsgewijs ingevoerd, met het doel dat alle gemeenten na vijf jaar (gerekend vanaf 1 mei 2022) volledig voldoen aan de verplichting om informatie actief openbaar te maken. Opgemerkt wordt dat er geen sprake is van terugwerkende kracht: alleen documenten die na het in werking treden van de Woo ontstaan, vallen onder de publicatieverplichting.

Hieronder wordt een overzicht gegeven welke informatie op grond van de Woo (in de loop van de tijd) actief openbaar moet worden gemaakt, welke informatie de gemeente Lopik op elektronische wijze heeft ontsloten en op welke wijze die informatie te raadplegen is. De Woo verplicht dat de documenten worden gepubliceerd via de centrale voorziening Platform Open Overheidsinformatie die door het agentschap UBR|KOOP (overheid.nl) wordt ontwikkeld. De ontwikkeling van deze voorziening is op dit moment nog in volle gang, zodat hier op dit moment nog geen gebruik van kan worden gemaakt.

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt deze informatie onder de Woo (de Woo is te raadplegen via https://wetten.overheid.nl/)? Doe dan een Woo-verzoek.

Openbaar te maken informatiecategorieën (artikel 3.3 Woo)

In artikel 3.3 van de Wet open overheid (Woo) worden 17 informatiecategorieën gespecificeerd die actief openbaar gemaakt moeten worden. Die verplichting treedt gefaseerd in werking. Hieronder wordt per categorie de vindplaats aangegeven voor de categorieën die de gemeente Lopik heeft ontsloten op grond van de daarvoor geldende verplichtingen. Nieuwe categorieën worden in de toekomst gefaseerd ontsloten.

Wet- en regelgeving

 • eerste lid, a. wetten en andere algemeen verbindende voorschriften

  Deze regelgeving en de bekendmaking daarvan is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’ en Bestemmingsplannen’. De besluitvorming over bestemmingsplannen vindt u op deze website bij de raadsstukken.
   
 • eerste lid, b. overige besluiten van algemene strekking

  Deze regelgeving en de bekendmaking daarvan is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’.
   
 • eerste lid, c. ontwerpen van wetten, andere algemeen verbindende voorschriften en overige besluiten van algemene strekking waarover een extern advies is gevraagd, met inbegrip van de adviesaanvraag.

Organisatiegegevens

 • eerste lid, d. inzicht in zijn organisatie en werkwijze, waaronder de taken en bevoegdheden van de organisatieonderdelen;

  Het ‘Organisatiebesluit’ is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’, informatie over de ‘Organisatiestructuur’ is te vinden via de link ‘Organisatiestructuur gemeente Lopik’ en het ‘Mandaatbeslui’ is te vinden via ‘Lopikse gemeenteberichten en regelgeving’.
   
 • eerste lid, e. de bereikbaarheid van het bestuursorgaan en zijn organisatieonderdelen en de wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend.

  De wijze waarop contact kan worden opgenomen met de gemeente is te vinden via de link ‘Contact en openingstijden’. De wijze waarop een verzoek om informatie kan worden ingediend op grond van de Wet open overheid, alsmede meer informatie hieromtrent is te vinden via de link ‘Woo-verzoek doen’.

Raadsstukken

 • tweede lid, a. bij de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal, provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen ter behandeling ingekomen stukken, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie of tenzij deze betrekking hebben op individuele gevallen;
   
 • tweede lid, b. vergaderstukken en verslagen van de Kamers en de verenigde vergadering der Staten-Generaal en hun commissies, tenzij deze betrekking hebben op door de regering vertrouwelijk aan de Staten-Generaal verstrekte informatie;
   
 • tweede lid, c. vergaderstukken en verslagen van provinciale staten, gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen, algemene besturen van openbare lichamen, besturen van bedrijfsvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke organen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen en hun commissies.

  Informatie over de gemeenteraad, alsmede de besluitvorming van de gemeenteraad is te vinden via de link ‘Gemeenteraad’.

Bestuursstukken

 • tweede lid, d. agenda's en besluitenlijsten van vergaderingen van de ministerraad, gedeputeerde staten, colleges van burgemeester en wethouders en dagelijkse besturen van waterschappen en dagelijkse besturen van openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Informatie over het college van burgemeester en wethouders, alsmede de besluitvorming van het college is te vinden via de link ‘College’.

Adviezen van adviescolleges

 • tweede lid, e. adviezen:
  • over de ontwerpen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, van adviescolleges of -commissies alsmede van andere externe partijen indien die om advies zijn verzocht;
  • over andere onderwerpen van adviescolleges of-commissies, alsmede de op dat advies betrekking hebbende adviesaanvraag, uitgezonderd adviezen die betrekking hebben op individuele gevallen.

Convenanten

 • tweede lid, f. convenanten.

Jaarplannen en -verslagen

 • tweede lid, g. jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of de verantwoording van die uitvoering.

Woo-verzoeken

 • tweede lid, i. de inhoud van de schriftelijke verzoeken op grond van artikel 4.1, van de schriftelijke beslissingen op die verzoeken en de daarbij verstrekte informatie.

Onderzoeken

 • tweede lid, j. op verzoek van een bestuursorgaan ambtelijk of extern opgestelde onderzoeksrapporten die geen onderdeel vormen van de uitvoering van de taak van dat bestuursorgaan, die voornamelijk uit feitelijk materiaal bestaan en die betrekking hebben op:
  • de wijze van functioneren van de eigen organisatie;
  • de voorbereiding of de evaluatie van beleid, inclusief de uitvoering, naleving en handhaving.

Beschikkingen

 • tweede lid, k. beschikkingen, met uitzondering van beschikkingen:
 1. inzake de uitvoering van regels inzake belastingen, heffingen, leges en vergelijkbare betalingsverplichtingen;
 2. inzake sociale verzekeringen, sociale voorzieningen en zorg;
 3. inzake financiële bijstand, rechtsbijstand, schuldhulpverlening, toeslagen of studiefinanciering;
 4. van een officier van justitie;
 5. houdende de oplegging van een bestuurlijk bestraffende sanctie;
 6. houdende de oplegging van een bestuurlijke herstelsanctie die geen betrekking heeft op het omgevingsrecht, het milieurecht of anderszins betrekking heeft op emissies in het milieu;
 7. betreffende de rechtspositie van een ambtenaar, een buitengewoon opsporingsambtenaar, een politieke ambtsdrager of een dienstplichtige;
 8. inzake de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Paspoortwet, de Vreemdelingenwet 2000 en het toezicht op de naleving en de uitvoering van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU, L77) en Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) (PbEU L243);
 9. inzake “slots” als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van Verordening (EEG) nr. 95/93 van de Raad van 18 januari 1993 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van „slots” op communautaire luchthavens (Pb EG L14);
 10. die betrekking hebben op persoonsgegevens als bedoeld in artikel 22, eerste lid, artikel 31 of artikel 46 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;
 11. inzake de geslachtsnaam, familierechtelijke betrekkingen of het ouderlijk gezag;
 12. inzake een wettelijk voorgeschreven onderzoek naar aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon klevende bezwaren;
 13. inzake de registratie in een openbaar register;
 14. inzake een individuele leerling, deelnemer of student in het onderwijs en de educatie;
 15. inzake het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst;
 16. ter verlening of vaststelling van subsidie aan natuurlijke personen;
 17. inzake tegemoetkoming in schade en nadeelcompensatie;
 18. inzake getroffen of te treffen beveiligingsmaatregelen;
 19. inzake het bezit en gebruik van vuurwapens;
 20. waarbij geen belangen van derden kunnen zijn betrokken en die niet de verlening of vaststelling van subsidies betreffen;
 21. houdende de afwijzing van een gevraagde beschikking.
 • tweede lid, h. verplichtingen tot verstrekking van subsidies, anders dan met een beschikking

Klachten

 • tweede lid, I. schriftelijke oordelen in klachtprocedures als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig

Naast verplicht actief te openbaren informatie, wordt meer informatie openbaar gemaakt. Hieronder een overzicht van veel gevraagde informatie die al openbaar is en niet verplicht openbaar hoeft te worden gemaakt op grond van de Woo.

 • Belastinginformatie: Bijvoorbeeld de aanslag Hondenbelasting of WOZ-aanslag van panden kunt u opvragen bij de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).
   
 • Bezwaar- en beroepsdossiers: Dossierstukken zijn door belanghebbenden op te vragen en/of in te zien bij de secretaris van de commissie bezwaar- en beroepschriften van de gemeente Lopik. Voor beroepsdossiers kan contact worden opgenomen met de gerechtelijke instantie waar het beroep is ingediend.
   
 • Inzage verwerking persoonsgegevens: U kunt stukken uit uw persoonlijk dossier opvragen op grond van artikel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Bijvoorbeeld uw bijstandsdossier of marktdossier.
   
 • Kadaster: Het Kadaster is een wettelijke bewaarplaats voor informatie over vastgoed en eigendommen. Bij het Kadaster is informatie op te vragen over de WOZ-waarde, perceelgrenzen, de woningwaarde, uittreksels, akten en eigendomsgegevens. Dit kan via de website van het Kadaster.
   
 • Kamer van Koophandel: Bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel kunt u informatie opvragen, zoals uittreksels van ingeschreven bedrijven, jaarrekeningen en wie bevoegde bestuurders zijn. Dit kan via de website van de Kamer van Koophandel.
   
 • Persoonlijk dossier: Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan op diens verzoek de op de verzoeker, diens overleden echtgenoot, geregistreerd partner, kind of ouder betrekking hebbende in documenten neergelegde informatie opvragen op grond van artikel 5.5 van de Woo. Dit is uitgesloten indien zich bijvoorbeeld een situatie voordoet waarbij de veiligheid in het geding is, er bepaalde gegevens vertrouwelijk aan de gemeente zijn verstrekt, het belang van de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen van gemeente zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking daarvan en/of een wilsverklaring van een overledene aan de verstrekking in de weg staat.
   
 • Publicatie vergunningen: Ingediende en verleende vergunningen kunt u vinden via informatie op onze website onder 'Gemeente > Bekendmaking, regelgeving en rechtsbescherming > Lopikse gemeenteberichten en regelgeving'.
   
 • Vragen: Een Woo-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag kunt u stellen via het contactformulier.

De wijze van indiening

Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en valt de informatie onder de reikwijdte van de Woo? Doe dan een Woo-verzoek. Er kan schriftelijk een Woo-verzoek worden gedaan door het verzoek te sturen naar:  

 • De gemeente Lopik
 • T.a.v. de Woo-contactpersoon
 • Postbus 50
 • 3410 CB Lopik

Geef in het verzoek altijd aan dat het gaat om een Woo-verzoek en op welke specifieke documenten en periode het Woo-verzoek toeziet.

Het is ook mogelijk digitaal een Woo-verzoek in te dienen. E-mail uw verzoek naar gemeente@lopik.nl ter attentie van de Woo-contactpersoon. Beschrijf zo duidelijk mogelijk wat u wilt weten en de periode waar uw verzoek op toeziet, onder vermelding in het onderwerp van de e-mail dat sprake is van een Woo-verzoek. Zo kunnen de juiste documenten toegezonden worden.

Heeft u een vraag over het doen van een Woo-verzoek of wilt u een mondeling Woo-verzoek doen? Dan kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon. De contactgegevens van deze persoon treft u onderstaand aan.

Het stellen van vragen

Een Woo-verzoek is niet om vragen te stellen. Een vraag is bijvoorbeeld: is er voor perceel x een omgevingsvergunning afgegeven? Dergelijke vragen kunt u stellen via het contactformulier.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een Woo-verzoek worden geen kosten in rekening gebracht. Voor het toesturen van documenten (op papier) kan dit wel het geval zijn. De kosten hiervoor zijn, indien van toepassing, terug te vinden in de vigerende legesverordening van de gemeente Lopik. Deze verordening is te vinden op officielebekendmakingen.nl.

De gemeente mag niet alles openbaar maken

De gemeente mag bepaalde documenten niet openbaar maken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

 • Documenten met informatie over bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over de gezondheid of seksuele geaardheid.
 • Sommige ambtelijke documenten met beleidsopvattingen.

Het kan ook zijn dat de gemeente documenten alleen voor een deel openbaar maakt. Dan worden delen van documenten onleesbaar gemaakt. Bijvoorbeeld een paragraaf over toezicht door de gemeente of een bijlage met financiële informatie van de gemeente. Wanneer documenten (of delen daarvan) niet openbaar worden, wordt dat uitgelegd in het Woo-besluit. Wanneer u het niet eens bent met een Woo-besluit kan bezwaar worden gemaakt of een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de rechter. Meer informatie over het maken van bezwaar of het vragen om een voorlopige voorziening, is te vinden op de pagina 'bezwaar en beroep'.         

Woo-contactpersoon

Heeft u een vraag over welke informatie bij de gemeente aanwezig is? Of wilt u weten hoe u informatie kunt opvragen bij de gemeente Lopik, dan wel wilt u weten hoe de behandeling van uw Woo-verzoek er voor staat? U kunt uw vraag stellen aan de Woo-contactpersoon van de gemeente. Dit is de heer R. (Ramon) de Bruin. U kunt de heer De Bruin bereiken via ramon.de.bruin@lopik.nl of via 0348 - 55 99 55.

Als u (terug)gebeld wilt worden, geef dit dan aan en dan wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt tijdens het gesprek ook een mondelinge aanvraag doen voor het openbaar maken van informatie.